PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

 • AKTUALNOŚCI

Treść

Budowa nowej studni głębinowej na ujęciu wody Sokule, to kolejny krok Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" na drodze do zapewnienia hydrobezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Żyrardowa, gminy Wiskitki i w miarę potrzeb gminy Jaktorów oraz Radziejowice.

Nowa studnia BE-2D, o imponującej głębokości 96 metrów i wydajności ponad 120 m3 na godzinę, została włączona do eksploatacji w dniu 24 września 2020 r. Studnia stanowi dodatkowe źródło poboru czystej, głębinowej i zdrowej wody dla żyrardowian a także mieszkańców wsi Działki i części wsi Chroboty. W sytuacjach awaryjnych możemy wspomóc mieszkańców Korytowa i gm. Jaktorów.
Prace wiertnicze odbywały się w okresie od 7 października do 10 listopada 2019 roku. Następnie przystąpiliśmy do uzyskania pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody (wykonanie obudów, montaż pompy, wykonanie zasilania, rurociągów tłocznych, automatyki i sterowania). Prace te, po uzyskaniu stosownych decyzji i zatwierdzeń, zostały zakończone 31 sierpnia 2020 r. Od tego dnia jesteśmy posiadaczami nowej studni głębinowej gotowej do podjęcia służby w zapewnieniu czystej wody naszym mieszkańcom. W ramach posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, mamy możliwość poboru z ujęcia do 500 m3/h wody z sześciu czynnych studni głębinowych na terenie ujęcia Sokule. Posiadane przez nas studnie mają wydajność od 75 m3/h do 190 m3/h.

PGK Żyrardów od lat strzeże najcenniejszego zasobu posiadanego przez Miasto Żyrardów czyli ujęcia wody „Sokule”. Wraz z władzami miasta, spółka doprowadziła do ustanowienia prawnej i czynnej ochrony posiadanych strategicznych zasobów wodnych. Strefa ochronna składa się z terenu ochrony bezpośredniej obejmującego grunty wokół studni o łącznej powierzchni 0,3553 ha oraz terenu ochrony pośredniej na obszarze 670 hektarów. Teren ochrony pośredniej to obszar gminy Wiskitki i część miasta Żyrardowa. W zdecydowanej większości są to tereny leśne, użytki zielone oraz grunty orne położone w rejonie wsi Działki, Sokule i Tomaszew. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Zgodnie z Rozporządzeniem DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Sokule” dla miasta Żyrardowa, strefa ochrony pośredniej posiada szereg ograniczeń i zakazów, które służą ochronie zasobów wód podziemnych. Na terenie 670 ha objętych ochroną, zabrania się między innymi:

 • rolniczego wykorzystania ścieków;
 • wprowadzania ścieków do wód i do ziemi – z wyjątkiem tych pochodzących ze stacji uzdatniania wody oraz wód opadowych i roztopowych;
 • składowania i przechowywania obornika i kiszonki bezpośrednio na powierzchni terenu;
 • stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na ich wprowadzenie do obrotu zaklasyfikowano jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka organizmów wodnych lub środowiska, oraz pestycydów i substancji znajdujących się w „Załączniku I” Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej;
 • stosowania i przechowywania nawozów mineralnych;
 • lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
 • przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
 • lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;
 • lokalizowania baz i stacji paliw płynnych;
 • lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych, a także rurociągów do ich transportu;
 • lokalizowania obiektów generujących ścieki bytowe, komunalne lub przemysłowe nieposiadających przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej;
 • lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
 • lokalizowania warsztatów i komisów samochodowych nieposiadających szczelnego podłoża uniemożliwiającego przedostawanie się wód opadowych i roztopowych do gruntu lub szczelnych systemów ujmowania wód opadowych i roztopowych wraz z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji;
 • mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
 • składowania lub przechowywania środków ochrony roślin oraz opakowań po tych środkach;
 • wykonywania odwodnień budowlanych mogących powodować zmniejszenie wydajności ujęcia, stwierdzonych w dokumentacjach hydrogeologicznych sporządzonych na podstawie odrębnych przepisów;
 • wydobywania kopalin z wyjątkiem wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej;
 • budowy nowych dróg publicznych, z wyjątkiem dróg gminnych z zastosowaniem szczelnego podłoża oraz szczelnego systemu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe poza teren strefy ochronnej ujęcia wody;
 • urządzania parkingów z wyjątkiem parkingów posiadających utwardzoną nawierzchnię, uniemożliwiającą przedostawanie się wód opadowych lub roztopowych do poziomu wodonośnego zasilającego ujęcie oraz wyposażonych w systemy odprowadzające wody opadowe i roztopowe;
 • wykorzystywania popiołów i żużli do budowy dróg;
 • lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych z wyjątkiem wykonywania studni zastępczych i awaryjnych oraz ujęć służących rozbudowie i modernizacji ujęcia wody „Sokule”;
 • wykonywania wierceń w obrębie warstw wodonośnych z wyjątkiem robót geologicznych związanych z rozbudową i modernizacją ujęcia wody „Sokule”;
 • lokalizowania przedsięwzięć, dla których sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko wskazuje na zagrożenie wód podziemnych.
 • Studnia głębinowa PGK Żyrardów 2
 • Studnia głębinowa PGK Żyrardów

wstecz

Kontakt

 • Telefonistka

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, od 16 listopada 2021 r. do odwołania, biuro PGK Żyrardów pozostaje nieczynne stacjonarnie.
Na kontakt z Państwa strony czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.

    tel.: 46 855-40-41 oraz 46 855 40 42
    mail: bok@pgk.zyrardow.pl oraz  pgk@pgk.zyrardow.pl
    aplikacja ZOOM: https://www.pgk.zyrardow.pl/467,zoom

Na budynku spółki przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie, umieściliśmy skrzynkę na korespondencję w której prosimy umieszczać wszelkie dokumenty, niezbędne do procedowania bieżących spraw. 

Wszystkim klientom oraz pracownikom życzymy dużo zdrowia.
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01 REGON: 750086653 KRS: 0000153850 BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka