PGK Żyrardów

Przyłącz się

Nawigacja

Treść

Jak doprowadzić wodę do nieruchomości i/lub odprowadzić ścieki z nieruchomości? 

I. Uzyskanie Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

W Biurze Obsługi Klienta PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. należy złożyć Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci razem z planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym, określającym usytuowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Czas realizacji:

 • do 21 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
 • do 45 dni w pozostałych przypadkach

Warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania. 

II. Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

 • Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego może być zrealizowane na podstawie projektu lub planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uwzględniającego otrzymane warunki techniczne przyłączenia do sieci przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie, zgodnie z tym planem.
 • W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między usytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, że wskazane jest złożenie do Starosty Powiatowego wniosku o objęcie naradą koordynacyjną usytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
 • Przed rozpoczęciem robót, osoba ubiegająca się o przyłączenie winna uzyskać zgodę na lokalizację przyłącza/y i prowadzenie prac w pasie drogowym od Zarządcy drogi lub na terenie osób trzecich od jego Właściciela/i.
 • Przed rozpoczęciem budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego osoba ubiegająca się o przyłączenie składa w Biurze Obsługi Klienta PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie, Zgłoszenie dot. rozpoczęcia robót związanych z budową przyłącza/y oraz okazuje plan sytuacyjny na podstawie, którego realizowane będą prace.
 • Przed zasypaniem wykonanych przyłączy, należy zlecić uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłosić drogą mailową lub telefonicznie do: Zakładu Wodociągów PGK „Żyrardów” Sp. z o.o wodociagi@pgk.zyrardow.pl 46 855 42 01 i/lub Zakładu Kanalizacji PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. (kanalizacja@pgk.zyrardow.pl tel. 46 855 42 15) zakończenie prac oraz gotowość dokonania odbioru technicznego.
 • Włączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy i okazaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody z wybudowanego przyłącza wodociągowego.
 • Wykonanie przyłącza potwierdza Protokół odbioru robót podpisany przez Inwestora, przedstawiciela PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. i Wykonawcę. Do Protokołu należy dołączyć inwentaryzację geodezyjną przyłącza zaewidencjonowaną w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie i Protokół badań bakteriologicznych wody (tylko w przypadku budowy przyłącza wodociągowego). Badania wody Inwestor wykonuje na własny koszt. Można je wykonać m.in. w:
  • za pośrednictwem punktu przyjęć próbek zlokalizowanego w PGK „Żyrardów” z o. o., przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie – próbki przyjmowane są w każdy wtorek w godzinach 9-11 w Biurze Obsługi Klienta, wniosek wraz z cennikiem (DOCX, PDF) można pobrać ze strony Przedsiębiorstwa: tel. 46 855 40 41 wew. 217, e-mail: k.slawinska@pgk.zyrardow.pl
  • Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, Ekologiczna 2, 05-825 Chrzanów Duży, tel. 601 191 049, e mail: laboratorium@zwik-grodzisk.pl,
  • Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie, 600-lecia 69, 96-500 Sochaczew, tel. 696 099 895, https://zwik.sochaczew.pl/uslugi-pobierania-i-badan-wody.html
 • Wybudowane przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne pozostanie własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.

 III. Zamontowanie wodomierza głównego

W Biurze Obsługi Klienta PGK ŻYRARDÓW Sp. z o.o. należy złożyć Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego w posesji/budynku 

Inwestor nie ponosi opłaty za wodomierz główny. Na własny koszt przygotowuje natomiast węzeł wodomierzowy (konsola, zawory odcinające i zawór antyskażeniowy).

Czas realizacji: uzgadniany z Klientem, do 14 dni.

IV. Podpisanie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków określa warunki dostarczania wody i odprowadzania ścieków z/do przyłączonej nieruchomości. Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny i protokół odbioru przyłącza.

W Biurze Obsługi Klienta PGK ŻYRARDÓW Sp. z o.o. należy złożyć Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków dla potrzeb posesji/budynku wraz z wymaganymi dokumentami/danymi:

 • dokument stwierdzający własność
 • protokół odbioru przyłącza/y
 • polecenie wodomierzowe (tylko w przypadku przyłącza wodociągowego)
 • PESEL
 • NIP/REGON/KRS/Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych)

Czas realizacji: do 14 dni

V. Podłączenie dodatkowego wodomierza do opomiarowania wody bezpowrotnie traconej np. do podlewania ogrodu

W Biurze Obsługi Klienta PGK ŻYRARDÓW Sp. z o.o. trzeba złożyć Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza

Należy wykonać instalację wodomierza zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w Warunkach technicznych. Koszt zakupu, montażu i legalizacji wodomierza dodatkowego ponosi Inwestor.

Przed rozpoczęciem prac Inwestor powinien dokonać zgłoszenia do Zakładu Wodociągów PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. (e-mail: wodociagi@pgk.zyrardow.pl tel. 46 855 42 01) oraz uzgodnić termin dokonania kontroli wykonanej instalacji i oplombowania wodomierza dodatkowego.

Czas realizacji: do 14 dni

UWAGI OGÓLNE

 1. Wszystkie wnioski można pobrać ze strony internetowej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie.
 2. W przypadku doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków do/z tej samej działki, Inwestor składa jeden Wniosek o wydanie warunków przyłączenia i otrzymuje wspólne Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 3. PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oferuje odpłatną usługę przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej od strony formalnej, geodezyjnej, technicznej i wykonawczej.

Zakres świadczeń oferowanych w ramach usługi Przyłącze wod-kan All Inclusive:

 • sporządzenie projektu przyłącza/y wod-kan wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i zatwierdzeń oraz niezbędnych zgód na budowę przyłącza/y,
 • opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu,
 • uzyskanie zgody od właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową przyłącza/y,
 • wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza i podłączeniu nieruchomości do sieci Zleceniobiorcy,
 • obsługa geodezyjna (wytyczenie obszaru i inwentaryzacja),
 • wykonanie bakteriologicznego badania próbki wody z przyłącza wodociągowego,
 • przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego,
 • montaż konsoli wodomierzowej wraz z zaworami pod zamontowanie wodomierza głównego,
 • przygotowanie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków

Szczegóły oferty „Przyłącze wod-kan All Inclusive”, tel. 46 855 40 41 wew. 240, e-mail: h.wilkowski@pgk.zyrardow.pl

Kontakt

 • Telefonistka

PGK Żyrardów - Biuro Obsługi Klienta (BOK)

czynne poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00

PSZOK Żyrardów

czynny: wtorek-sobota

 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 10:00-18:00
 • czwartek: 8:00-16:00
 • piątek: 10:00-18:00
 • sobota: 8:00-16:00

Kasa ZLIKWIDOWANA - prosimy o dokonywanie płatności przelewem.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01, REGON: 750086653, KRS: 0000153850, BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy:53 847 000,00

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • certyfikat dekra
 • certyfikat dekra
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka