PGK Żyrardów

Ochrona danych

Nawigacja

Treść

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez P.G.K "Żyrardów" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5

 

Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w dniu 25.05.2018 r. rozpocznie obowiązywanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej w tym na terenie Polski Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Na podstawie przedmiotowego aktu prawnego od dnia 25 maja 2018 r. osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje szereg uprawnień, które pozwoliliśmy sobie wskazać Ci poniżej. W zakresie przetwarzania twoich danych osobowych przez P.G.K Żyrardów Sp. z o.o.:

 1. Administratorem danych osobowych jest P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czysta 5 nr. tel 46 855 40 41 lub 42 adres e-mail pgk@pgk.zyrardow.pl zwana dalej Administratorem;
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych,
 3. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Paulina Sapińska-Szwed, e-mail: iod@pgk.zyrardow.pl;
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do celów:
  • zawarcia i realizacji umowy na usługi oferowane przez P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,
  • zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej ze Spółką umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
  • wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przyjmowaniem nieczystości stałych i płynnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,
  • dochodzenia należności na rzecz Administratora danych osobowych również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów stanowiących źródło dochodzonych roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,
  • wewnętrznych celów administracyjnychP.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o., w tym statystyki i raportowania wewnętrznego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,
  • podjęcia na Twój wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, w tym celu m.in. sprawdzenia tytułu do korzystania z nieruchomości - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
  • wykonywania na rzecz klienta usług dodatkowych w tym zamówionych przez klienta telefonicznie lub mailowo - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
 5. P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy, przez co rozumieć należy wszelkie czynności prowadzące do jej wykonania a polegające mi.in. na wystawianiu faktur VAT za świadczone usługi, przesyłanie wszelkiej dokumentacji związanej z umową w tym informującej o zmianie zakresu usługi lub zmianie stawek należnych opłat. W toku wykonania umowy o świadczenie usług może zaistnieć również konieczność przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń, do których posiadasz tytuł prawny uprawnionychprzedstawicieli Administratora w celu sprawowania nadzoru, kontroli, odczytu danych lub konserwacji urządzenia pomiarowego (wodomierza), urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Administrator informuje również, iż w zależności od rodzaju zawartej umowy możliwe będzie przetwarzanie twoich danych osobowych w celu wstępu przedstawicieliAdministratora na plac budowy oraz wglądu do dziennika budowy.
 6. Z uwagi na przetwarzanie danych przez Spółkę w celach określonych w pkt. 4 i 5Twoje dane osobowe będą mogły zostać udostępniane dla:
  • Zarządu Miasta Żyrardowa jako Organowi upoważnionemu do przeprowadzania kontroli w P.G.K „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie.,
  • Biura informacji gospodarczej (KRD),
  • Podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych zawartych z Administratorem danych osobowych,
  • Innym podmiotom, które na podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa mogą prowadzić kontrole u Administratora danych osobowych.
 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o. przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4 i 5 celów przetwarzania, tj.:
  • w zakresie realizacji zawartej przez Klienta ze Spółką umowy, do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki,
  • w zakresie obsługi spraw związanych zesprawowaniem nadzoru nad urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi, prowadzeniem odczytu danych z urządzenia pomiarowego (wodomierza) oraz przyjmowaniem nieczystości stałych i płynnych–tak długo jak Administrator danych wypełniał będzie swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa obowiązującego,
  • w zakresie wstępu uprawnionych przedstawicieli Administratora na teren placu budowy i wglądu do dokumentacji z tym związanej do czasu zakończenia inwestycji,
  • w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji ujętej w z lit. a),
  • w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzeniem odczytu danych z urządzeń pomiarowych oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę,
  • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania,
 8. Dokumenty z Twoimi danymi osobowymi mogą również być archiwizowane jeśli wymagać tego będzie szczególny przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być również przechowywane dla celów statystycznych.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
  • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
  • prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
  • prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia.
 10. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W przypadkach uznania, iż przetwarzane przez Spółkę Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, podanie przez Ciebie prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy lub zlecenia ze Spółką.
 13. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Cię ze Spółką umowa lub w przypadku podjęcia na Twoja rzecz działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem w przypadku dokonywania oceny przyporządkowania do grupy taryfowej, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia zdarzeń eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia należności.
 14. Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na naszej stronie internetowej: pgk.zyrardow.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt

 • Telefonistka

PGK Żyrardów - Biuro Obsługi Klienta (BOK)

czynne poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00

PSZOK Żyrardów

czynny: wtorek-sobota

 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 10:00-18:00
 • czwartek: 8:00-16:00
 • piątek: 10:00-18:00
 • sobota: 8:00-16:00

Kasa ZLIKWIDOWANA - prosimy o dokonywanie płatności przelewem.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01, REGON: 750086653, KRS: 0000153850, BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy:53 847 000,00

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • certyfikat dekra
 • certyfikat dekra
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka