PGK Żyrardów

Historia realizacji

Nawigacja

Treść

 

 

Historia realizacji Projektu pn.:

 

„Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów- Etap II”

 

04.12.2008 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie w NFOŚiGW.

W dniu 04.12.2008 r. PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. złożyło w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” wraz z kompletem załączników.

 01.03.2010 r. – podpisanie umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie w/w Projektu.

W dniu 01.03.2010 r. w siedzibie NFOŚiGW Zarząd PGK Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko. Podpisanie umowy nastąpiło w obecności Prezydenta Miasta Żyrardowa Andrzeja Wilka.

 24.08.2010 r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 11A pn.: „Inżynier Kontraktu/ Nadzór Inwestorski”.

W dniu 24.08.2010 r. przesłano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłoszenie  o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 04.10.2010 r.

 31.08.2010 r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące”.

W dniu 31.08.2010 r. przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłoszenie  o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 20.09.2010 r.

 18.10.2010 r. – podpisanie umowy na realizację zadania 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące”.

 W dniu 18.10.2010 r. podpisano z firmą PHIN Consulting Sp. z o.o. z Łodzi umowę na realizację zadania 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące”.  Działania informacyjne i promujące są bardzo istotnym elementem każdego projektu dofinansowanego z funduszy UE. Celem tych działań jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej  w realizowanych projektach. Ponadto działania informacyjne i promocyjne mają na celu zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających  z realizacji projektów dofinansowanych w ramach UE prowadzących do zwiększenia konkurencyjności kraju i regionów.

 02.12.2010 r. – podpisanie umowy na realizację zadania 11A pn.: „Inżynier Kontraktu / Nadzór Inwestorski”.

 W dniu 02.12.2010 r. podpisano z firmą BUD - INVENT Sp. z o.o. z Warszawy umowę na realizacje zadania 11A pn.: „Inżynier Kontraktu / Nadzór Inwestorski”. Przedmiotem umowy jest pełnienie roli Inżyniera Kontraktu obejmującej usługi w zakresie wsparcia Zamawiającego,  w sposób zapewniający prawidłowe zarządzanie, koordynowanie
i monitorowanie zadań  nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7B, 8B ,9B, 10 wchodzących w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap II” POIS.01.01.00-00-105/08 oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), Umową
o dofinansowanie Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” podpisaną z NFOŚiGW w Warszawie i obowiązującymi wytycznymi w zakresie dofinansowania Projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska ze środków Funduszu Spójności UE.

 10.12.2010 r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 7B pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada  w Żyrardowie”.

 W dniu 10.12.2010 r. przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłoszenie  o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 30.12.2010 r.

 16.12.2010 r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”.

 W dniu 10.12.2010 r. przesłano .do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłoszenie o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 07.01.2011 r.

11.02.2011 r.- podpisanie umowy na realizację zadania 7B pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Żyrardowie”.

W dn. 11.02.2011r. podpisano umowę z firmą "Usługi sprzętowe - roboty ziemne i Instalatorstwo wodno - kanalizacyjne Jan Radgowski"  na realizację zadania 7B pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Żyrardowie".

01.03.2011 r. - podpisanie umowy na realizację zadania 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”.

W dniu 01.03.2011 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INSTALEKS" Sławomir Konarski na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”.

W dniu 21.06.2011r. odbyła się I Konferencja prasowa z realizacji projektu pn.: „Gospodarka wodno- ściekowa w Żyrardowie – Etap II”

Celem Konferencji było zaprezentowanie zakresu Projektu, rezultatów jakie zostaną osiągnięte w wyniku jego realizacji oraz podkreślenie roli jaką pełnią środki otrzymane na dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności w życiu społeczeństwa naszego miasta.

W dniu 09.11.2011r. w PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. odbyło się spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami ul. 11-go Listopada w Żyrardowie.

Na spotkaniu mieszkanki i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości włączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Roosvelta do  ulicy Radziwiłłowskiej.

W dniu 24.11.2011r. zakończono realizację Zadania 7B pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Żyrardowie”.

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w pasie drogowym o długości 755 m.

06.02.2012r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 9B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra””.

 W dniu 06.02.2012r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz przesłano do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 15.03.2012r.

W  dniu 22.03.2012r. PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. odbyło się spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami ul. Andersa.

Na spotkaniu mieszkanki i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości podłączenia posesji położonych przy ul Andersa w Żyrardowie do nowobudowanej sieć kanalizacji sanitarnej.

23.03.2012r.-unieważniono postępowanie przetargowe – zadanie 9B
pn.: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra””.

27.03.2012r. – wszczęto drugie postępowanie przetargowego – zadanie 9B
pn.: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra””.

W dniu 27.03.2012r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz przesłano do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 16.04.2012r.

W  dniu 29.03.2012r. PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. odbyło się spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami ul. 1-go Maja, ul. Skrowaczewskiego i ul. Łąkowej w Żyrardowie.

Na spotkaniu mieszkanki i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości podłączenia posesji położonych przy ul. 1-go Maja, ul. Skrowaczewskiego i ul. Łąkowej w Żyrardowie do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej.

13.04.2012r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 6 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie”.

 W dniu 13.04.2012r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz przesłano do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 07.05.2012r.

30.04.2012r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 8B pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie”.

 W dniu 30.04.2012r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz przesłano do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień  01.06.2012r.

14.05.2012r.- podpisano umowę na realizację zadania 9B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra””.

W dniu 14.05.2012r. podpisano umowę z firmą ENVIROTECH Sp. z o.o., z  Poznania  na realizację zadania 9B pn.: "Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra””.

24.05.2012r. zakończono realizację Zadania 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”.

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest wybudowana sieć wodociągowa wraz z odejściami w pasie drogowym o długości 1017m.

06.06.2012r. – podpisano umowę na realizację zadania 6 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie”.

W dniu 06.06.2012r. podpisano umowę z firmą PROMAR z Radomia na realizację zadania
6 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie”.

27.06.2012r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 2 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego „D” w Żyrardowie”.

 W dniu 27.06.2012r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz przesłano do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień  24.07.2012r.

16.07.2012r. – podpisano umowę na realizację zadania 8B pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie”.

W dniu  16.07.2012r. podpisano umowę z firmą HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. – Lider Konsorcjum z Gdańska oraz ECOTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na realizację zadania 8B pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie”.

10.09.2012r. – podpisano umowę na realizację zadania 2 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego D w Żyrardowie”.

W dniu  10.09.2012r. podpisano umowę z firmą SKANSKA S.A. z Warszawy na realizację zadania 2 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego D w Żyrardowie”.

W dniu 23.11.2012 r. odbyła się II Konferencja prasowa z realizacji projektu pn.: „Gospodarka wodno- ściekowa w Żyrardowie – Etap II”

Celem Konferencji było zaprezentowanie zakresu Projektu, rezultatów jakie zostaną osiągnięte w wyniku jego realizacji oraz podkreślenie roli jaką pełnią środki otrzymane na dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności w życiu społeczeństwa naszego miasta.

30.11.2012 r., - zakończenie realizacji Zadania 6 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
 ul. Andersa w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym kanalizacji zadania jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie o długości ogółem 591,5 mb, wraz z odtworzeniem nawierzchni.

29.04.2013r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie”.

 W dniu 29.04.2013 r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz przesłano do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dla ww. zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień  24.05.2013 r.

25.07.2013r. – podpisano umowę na realizację zadania 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie”.

W dniu  25.07.2013r. podpisano umowę z firmą P.U.H „MEL-KAN” Kazimierz Jakubiak z Łukowa na realizację zadania zadanie 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie”.

09.09.2013 r. – ogłoszenie o przetargu – zadanie 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie”.

 W dniu 09.09.2013 r. przesłano .do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłoszenie o przetargu dla ww.  zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 03.10.2013 r.

14.11.2013 r. – podpisano umowę na realizację zadania 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego R w Żyrardowie”.

W dniu  14.11.2013 r. podpisano umowę z Zakładem Usług Budowlanych „BUDMEL” Zyguła, Kapusta Spółka Jawna ze Strykowa na realizację zadania 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego R w Żyrardowie”.

30.12.2013 r. - zakończenie realizacji zad 9B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „SOKULE”i stacji uzdatniania wody „Mokra” - podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

20.02.2014 r. - ogłoszenie o zamówieniu - zadanie 8B.1 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie - Przebudowa stacji dmuchaw - Branża elektryczna”

W dniu 20.02.2014 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego, opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 06.03.2014 r., godz. 10:00.

28.03.2014 r. - podpisano umowę na realizację zadania 8B.1 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie - Przebudowa stacji dmuchaw - Branża elektryczna”

W dniu 28.03.2014 r., podpisano umowę z Wykonawcą, z Firmą EL SERWIS Jarosław Mirzejewski, ul. Gliniana 21, 95-030 Rzgów.

30.04.2014 r. - ogłoszenie o zamówieniu - zadanie 10 pn.: „Budowa suszarni osadów w Żyrardowie” oraz zadanie 10B - Waga samochodowa i przyłącze wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie.

W dniu 30.04.2014 r., zamieszczono w  Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego, opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamówieniu dla  ww. zadań.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 02.06.2014 r., godz. 10:00.

30.05.2014 r., - zakończenie realizacji Zadania 8B.1 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie – Przebudowa stacji dmuchaw – Branża elektryczna”

30.06.2014 r. - podpisano umowę na realizację zadania 10 pn.: „Budowa suszarni osadów w Żyrardowie”, oraz zadania 10B - Waga samochodowa i przyłącze wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie.

W dniu 30.06.2014 r., podpisano umowę z Wykonawcą, z Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum Firm: KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z .o.o., ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa.

Partner Konsorcjum: FAMBUD - Jerzy Pietrzak Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 73, Skierniewice;

Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, Koszalin. 

30.06.2014 r., - zakończenie realizacji Zadania 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich”

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina, Żabiej i Legionów Polskich w Żyrardowie, będących częścią zakresu rzeczowego zadania 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie” o długości ogółem 1 058,80 mb.

30.07.2014 r., - zakończenie realizacji Zadania 2 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego D w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest wykonanie kolektora sanitarnego „D” w Żyrardowie w ulicach: Łąkowa, Skrowaczewskiego, 1 Maja, Czysta oraz na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Czystej wraz z odejściami w pasach drogowych ul. Łąkowej, Skrowaczewskiego i 1 Maja o długości ogółem 3 908,15 mb.

07.08.2014 r., - ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania 3 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej w Żyrardowie”.

W dniu 07.08.2014 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego  na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego, opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 22.08.2014 r., godz. 10:00.

19.09.2014 r. - podpisano umowę na realizację zadania 3 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej w Żyrardowie”

 W dniu 19.09.2014 r., podpisano umowę z Zakładem Usług Budowlanych „BUDMEL” Zyguła, Kapusta Spółka Jawna ze Strykowa, na realizację zadania 3 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej w Żyrardowie”.

 29.10.2014 r. - odbyła się Konferencja prasowa dotycząca realizacji Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II”

 Celem Konferencji było przedstawienie postępów w realizacji ww. Projektu, rezultatów jakie zostaną osiągnięte oraz podkreślenie jak ważną rolę pełnią środki otrzymane z Funduszu Spójności w ramach  Programu Infrastruktura i Środowisko.

12.11.2014 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 15 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie”

W dniu 12.11.2014 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 01.12.2014 r.

12.11.2014 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie”

W dniu 12.11.2014 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 01.12.2014 r.

16.12.2014 r., - zakończenie realizacji Zadania 8B pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”

30.01.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 15 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie”

W dniu 30.01.2015 r., podpisano umowę z firmą Usługi Sprzętowe - Roboty Ziemne i Instalatorstwo
Wodno-Kanalizacyjne Jan Radgowski z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Olsztyńskiej 3.

30.01.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie”

W dniu 30.01.2015 r., podpisano umowę z firmą GEO-BUD s.c. Anna Sabat, Leszek Karkuciński, z siedzibą w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 3.

W dniu 04.02.2015 r. w siedzibie PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., odbyło się spotkanie
z mieszkankami i mieszkańcami ul. Warszawskiej w Żyrardowie.

Na spotkaniu mieszkanki i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości włączenia się do kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie.

W dniu 05.02.2015 r. w siedzibie PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., odbyło się spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami ul. Werbickiego w Żyrardowie.

Na spotkaniu mieszkanki i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie.

24.02.2015 r., - podpisanie Aneksu  do Umowy o dofinansowanie Projektu
nr.: POIS.01.01.00-00-105/08

W dniu 24.02.2015 r., podpisano Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu, w skład którego wchodzi 10 zadań, w tym: 6 zadań na roboty budowlane, 2 zadania na dostawę i 2 zadania na usługi.

26.02.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 14 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego w ul. Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki w Żyrardowie”

W dniu 26.02.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 13.03.2015 r.

02.03.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 11C pn.: „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski – rozszerzenie Projektu”

 W dniu 2.03.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 17.03.2015 r.

03.03.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie”

W dniu 3.03.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 20.03.2015 r.

10.03.2015 r., - unieważnienie postępowania przetargowego – Zadanie 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie”

W dniu 10.03.2015 r., unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla

ww. zadania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w nawiązaniu do art. 146 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź.zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

11.03.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu  - Zadanie 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie”

W dniu 11.03.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 25.03.2015 r.

W dniu 11.03.2015 r.,  w siedzibie PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., odbyło się spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami ul. Krótkiej, ul. M. Konopnickiej i ul. J. Mireckiego w Żyrardowie.

Na spotkaniu mieszkanki i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, ul. M. Konopnickiej i ul. J. Mireckiego w Żyrardowie.

W dniu 12.03.2015 r., w siedzibie PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., odbyło się spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami ul. Gen. Leopolda Cehaka w Żyrardowie.

Na spotkaniu mieszkanki i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Leopolda Cehaka w Żyrardowie.

13.03.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 17 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, M. Konopnickiej, J. Mireckiego i S. Jodłowskiego w Żyrardowie”

W dniu 13.03.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 30.03.2015 r.

27.03.2015 r., unieważnienie postępowania przetargowego – Zadanie 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie”

W  dniu 27.03.2015 r., unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla ww. zadania, na podstawie art. 93 ust. 1  pkt 1) w nawiązaniu do art. 146 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź.zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

30.03.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie”

W dniu 30.03.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 14.04.2015 r.

03.04.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 8B.2 pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie – Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej”

W dniu 3.04.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 20.04.2015 r.

17.04.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji ww. zadania jest wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej 
o łącznej długości  337 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni.

23.04.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 11C pn.: „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski – rozszerzenie Projektu”

W dniu 23.04.2015 r., podpisano umowę z firmą „Bud - Invent” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łowickiej 19.

27.04.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 14 pn.: Budowa kolektora sanitarnego w ul. Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki w Żyrardowie”

W dniu 27.04.2015 r., podpisano umowę z firmą Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL” Zyguła, Kapusta Spółka Jawna z siedzibą w Strykowie, przy ul. Tymianka 64.

11.05.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 17 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, M. Konopnickiej, J. Mireckiego i S. Jodłowskiego w Żyrardowie”

W dniu 11.05.2015 r., podpisano umowę z firmą Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL” Zyguła, Kapusta Spółka Jawna z siedzibą w Strykowie, przy ul. Tymianka 64.

15.05.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 18 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie”

W dniu 15.05.2015 r., podpisano umowę z firmą GEO-BUD s.c., z siedzibą w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 3.

11.06.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 8B.2 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie – Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej”

W dniu 11.06.2015 r., podpisano umowę z firmą Energotechnika Energorozruch S.A.,
z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej 18.

11.06.2015 r., odbyła się Konferencja prasowa dotycząca realizacji Projektu
pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II”

W dniu 11.06.2015 r., odbyła się Konferencja prasowa, której celem było przedstawienie postępów z realizacji ww. Projektu, rezultatów jakie zostaną osiągnięte, korzyści oraz podkreślenie jak ważną rolę pełnią środki otrzymane z Funduszu Spójności w ramach  Programu Infrastruktura i Środowisko.

16.06.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu na realizację Zadania 12A pn.: „Działania informacyjne i promujące – rozszerzenie projektu”

W dniu 16.06.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 26.06.2016 r.

16.06.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 15 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji ww. zadania jest wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej
 o łącznej długości ok  249 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni.

21.07.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 12A pn.: „Działania informacyjne i promujące – rozszerzenie projektu”

W dniu 21.07.2015 r., podpisano umowę z firmą Agencja Reklamowa Formind Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 6/5.

31.07.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 14 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego w ul. Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji ww. zadania jest wybudowanie kolektora sanitarnego
 o długości 475 mb.

31.07.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 3 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji ww. zadania jest wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości ok 1 248 mb oraz sieć wodociągowa o długości 1 116 mb.

26.08.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 18 pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji ww. zadania jest wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej
o łącznej długości 269 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni.

28.09.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 8B.3 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie – zakup agregatu prądotwórczego”

W dniu 28.09.2015 r., podpisano umowę z firmą BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o., z siedzibą
w Chorzowie, przy ul. Kościuszki 31.

29.09.2015 r., odbyła się Konferencja prasowa dotycząca realizacji Projektu
pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II”

W dniu 29.09.2015 r., odbyła się Konferencja prasowa, której celem było przedstawienie postępów z realizacji ww. Projektu, rezultatów jakie zostaną osiągnięte, korzyści oraz podkreślenie jak ważną rolę pełnią środki otrzymane z Funduszu Spójności w ramach  Programu Infrastruktura i Środowisko.

30.09.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego R w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji ww. zadania jest wybudowanie kolektora sanitarnego R o długości ogółem 3 350 mb. 
 

30.09.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 17 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, M. Konopnickiej, J. Mireckiego i S. Jodłowskiego w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji ww. zadania jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 542 mb wraz z odejściami sieci kanalizacji w pasie drogowym i odtworzeniem nawierzchni. 
 

30.09.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 12 pn.: Działania informacyjne
i promujące”

Celem ogólnym realizacji ww. zadania było zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach POIiŚ oraz korzyści wynikających z realizacji projektów  w ramach POIiŚ istotnych dla zwiększenia konkurencyjności kraju
i regionu. 

12.10.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 19 pn.: „Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego”

W dniu 12.10.2015 r., podpisano umowę z firmą Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.,
z siedzibą w Kielcach, przy ul. Posłowickiej

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka