PGK Żyrardów

Historia realizacji

Nawigacja

Treść

 • -

 

 

Historia realizacji Projektu pn.:

 

„Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów- Etap II”

 

04.12.2008 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie w NFOŚiGW.

W dniu 04.12.2008 r. PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. złożyło w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” wraz z kompletem załączników.

 01.03.2010 r. – podpisanie umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie w/w Projektu.

W dniu 01.03.2010 r. w siedzibie NFOŚiGW Zarząd PGK Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko. Podpisanie umowy nastąpiło w obecności Prezydenta Miasta Żyrardowa Andrzeja Wilka.

 24.08.2010 r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 11A pn.: „Inżynier Kontraktu/ Nadzór Inwestorski”.

W dniu 24.08.2010 r. przesłano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłoszenie  o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 04.10.2010 r.

 31.08.2010 r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące”.

W dniu 31.08.2010 r. przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłoszenie  o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 20.09.2010 r.

 18.10.2010 r. – podpisanie umowy na realizację zadania 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące”.

 W dniu 18.10.2010 r. podpisano z firmą PHIN Consulting Sp. z o.o. z Łodzi umowę na realizację zadania 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące”.  Działania informacyjne i promujące są bardzo istotnym elementem każdego projektu dofinansowanego z funduszy UE. Celem tych działań jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej  w realizowanych projektach. Ponadto działania informacyjne i promocyjne mają na celu zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających  z realizacji projektów dofinansowanych w ramach UE prowadzących do zwiększenia konkurencyjności kraju i regionów.

 02.12.2010 r. – podpisanie umowy na realizację zadania 11A pn.: „Inżynier Kontraktu / Nadzór Inwestorski”.

 W dniu 02.12.2010 r. podpisano z firmą BUD - INVENT Sp. z o.o. z Warszawy umowę na realizacje zadania 11A pn.: „Inżynier Kontraktu / Nadzór Inwestorski”. Przedmiotem umowy jest pełnienie roli Inżyniera Kontraktu obejmującej usługi w zakresie wsparcia Zamawiającego,  w sposób zapewniający prawidłowe zarządzanie, koordynowanie
i monitorowanie zadań  nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7B, 8B ,9B, 10 wchodzących w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap II” POIS.01.01.00-00-105/08 oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), Umową
o dofinansowanie Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” podpisaną z NFOŚiGW w Warszawie i obowiązującymi wytycznymi w zakresie dofinansowania Projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska ze środków Funduszu Spójności UE.

 10.12.2010 r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 7B pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada  w Żyrardowie”.

 W dniu 10.12.2010 r. przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłoszenie  o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 30.12.2010 r.

 16.12.2010 r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”.

 W dniu 10.12.2010 r. przesłano .do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłoszenie o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 07.01.2011 r.

11.02.2011 r.- podpisanie umowy na realizację zadania 7B pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Żyrardowie”.

W dn. 11.02.2011r. podpisano umowę z firmą "Usługi sprzętowe - roboty ziemne i Instalatorstwo wodno - kanalizacyjne Jan Radgowski"  na realizację zadania 7B pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Żyrardowie".

01.03.2011 r. - podpisanie umowy na realizację zadania 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”.

W dniu 01.03.2011 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INSTALEKS" Sławomir Konarski na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”.

W dniu 21.06.2011r. odbyła się I Konferencja prasowa z realizacji projektu pn.: „Gospodarka wodno- ściekowa w Żyrardowie – Etap II”

Celem Konferencji było zaprezentowanie zakresu Projektu, rezultatów jakie zostaną osiągnięte w wyniku jego realizacji oraz podkreślenie roli jaką pełnią środki otrzymane na dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności w życiu społeczeństwa naszego miasta.

W dniu 09.11.2011r. w PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. odbyło się spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami ul. 11-go Listopada w Żyrardowie.

Na spotkaniu mieszkanki i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości włączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Roosvelta do  ulicy Radziwiłłowskiej.

W dniu 24.11.2011r. zakończono realizację Zadania 7B pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Żyrardowie”.

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w pasie drogowym o długości 755 m.

06.02.2012r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 9B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra””.

 W dniu 06.02.2012r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz przesłano do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 15.03.2012r.

W  dniu 22.03.2012r. PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. odbyło się spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami ul. Andersa.

Na spotkaniu mieszkanki i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości podłączenia posesji położonych przy ul Andersa w Żyrardowie do nowobudowanej sieć kanalizacji sanitarnej.

23.03.2012r.-unieważniono postępowanie przetargowe – zadanie 9B
pn.: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra””.

27.03.2012r. – wszczęto drugie postępowanie przetargowego – zadanie 9B
pn.: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra””.

W dniu 27.03.2012r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz przesłano do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 16.04.2012r.

W  dniu 29.03.2012r. PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. odbyło się spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami ul. 1-go Maja, ul. Skrowaczewskiego i ul. Łąkowej w Żyrardowie.

Na spotkaniu mieszkanki i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości podłączenia posesji położonych przy ul. 1-go Maja, ul. Skrowaczewskiego i ul. Łąkowej w Żyrardowie do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej.

13.04.2012r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 6 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie”.

 W dniu 13.04.2012r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz przesłano do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 07.05.2012r.

30.04.2012r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 8B pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie”.

 W dniu 30.04.2012r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz przesłano do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień  01.06.2012r.

14.05.2012r.- podpisano umowę na realizację zadania 9B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra””.

W dniu 14.05.2012r. podpisano umowę z firmą ENVIROTECH Sp. z o.o., z  Poznania  na realizację zadania 9B pn.: "Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra””.

24.05.2012r. zakończono realizację Zadania 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie”.

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest wybudowana sieć wodociągowa wraz z odejściami w pasie drogowym o długości 1017m.

06.06.2012r. – podpisano umowę na realizację zadania 6 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie”.

W dniu 06.06.2012r. podpisano umowę z firmą PROMAR z Radomia na realizację zadania
6 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie”.

27.06.2012r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 2 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego „D” w Żyrardowie”.

 W dniu 27.06.2012r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz przesłano do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dla w/w zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień  24.07.2012r.

16.07.2012r. – podpisano umowę na realizację zadania 8B pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie”.

W dniu  16.07.2012r. podpisano umowę z firmą HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. – Lider Konsorcjum z Gdańska oraz ECOTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na realizację zadania 8B pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie”.

10.09.2012r. – podpisano umowę na realizację zadania 2 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego D w Żyrardowie”.

W dniu  10.09.2012r. podpisano umowę z firmą SKANSKA S.A. z Warszawy na realizację zadania 2 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego D w Żyrardowie”.

W dniu 23.11.2012 r. odbyła się II Konferencja prasowa z realizacji projektu pn.: „Gospodarka wodno- ściekowa w Żyrardowie – Etap II”

Celem Konferencji było zaprezentowanie zakresu Projektu, rezultatów jakie zostaną osiągnięte w wyniku jego realizacji oraz podkreślenie roli jaką pełnią środki otrzymane na dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszu Spójności w życiu społeczeństwa naszego miasta.

30.11.2012 r., - zakończenie realizacji Zadania 6 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
 ul. Andersa w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym kanalizacji zadania jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie o długości ogółem 591,5 mb, wraz z odtworzeniem nawierzchni.

29.04.2013r. – ogłoszenie o zamówieniu – zadanie 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie”.

 W dniu 29.04.2013 r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz przesłano do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dla ww. zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień  24.05.2013 r.

25.07.2013r. – podpisano umowę na realizację zadania 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie”.

W dniu  25.07.2013r. podpisano umowę z firmą P.U.H „MEL-KAN” Kazimierz Jakubiak z Łukowa na realizację zadania zadanie 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie”.

09.09.2013 r. – ogłoszenie o przetargu – zadanie 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie”.

 W dniu 09.09.2013 r. przesłano .do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłoszenie o przetargu dla ww.  zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 03.10.2013 r.

14.11.2013 r. – podpisano umowę na realizację zadania 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego R w Żyrardowie”.

W dniu  14.11.2013 r. podpisano umowę z Zakładem Usług Budowlanych „BUDMEL” Zyguła, Kapusta Spółka Jawna ze Strykowa na realizację zadania 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego R w Żyrardowie”.

30.12.2013 r. - zakończenie realizacji zad 9B pn.: „Modernizacja ujęcia wody „SOKULE”i stacji uzdatniania wody „Mokra” - podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

20.02.2014 r. - ogłoszenie o zamówieniu - zadanie 8B.1 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie - Przebudowa stacji dmuchaw - Branża elektryczna”

W dniu 20.02.2014 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego, opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 06.03.2014 r., godz. 10:00.

28.03.2014 r. - podpisano umowę na realizację zadania 8B.1 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie - Przebudowa stacji dmuchaw - Branża elektryczna”

W dniu 28.03.2014 r., podpisano umowę z Wykonawcą, z Firmą EL SERWIS Jarosław Mirzejewski, ul. Gliniana 21, 95-030 Rzgów.

30.04.2014 r. - ogłoszenie o zamówieniu - zadanie 10 pn.: „Budowa suszarni osadów w Żyrardowie” oraz zadanie 10B - Waga samochodowa i przyłącze wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie.

W dniu 30.04.2014 r., zamieszczono w  Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego, opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamówieniu dla  ww. zadań.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 02.06.2014 r., godz. 10:00.

30.05.2014 r., - zakończenie realizacji Zadania 8B.1 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie – Przebudowa stacji dmuchaw – Branża elektryczna”

30.06.2014 r. - podpisano umowę na realizację zadania 10 pn.: „Budowa suszarni osadów w Żyrardowie”, oraz zadania 10B - Waga samochodowa i przyłącze wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie.

W dniu 30.06.2014 r., podpisano umowę z Wykonawcą, z Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum Firm: KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z .o.o., ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa.

Partner Konsorcjum: FAMBUD - Jerzy Pietrzak Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 73, Skierniewice;

Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, Koszalin. 

30.06.2014 r., - zakończenie realizacji Zadania 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich”

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina, Żabiej i Legionów Polskich w Żyrardowie, będących częścią zakresu rzeczowego zadania 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie” o długości ogółem 1 058,80 mb.

30.07.2014 r., - zakończenie realizacji Zadania 2 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego D w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest wykonanie kolektora sanitarnego „D” w Żyrardowie w ulicach: Łąkowa, Skrowaczewskiego, 1 Maja, Czysta oraz na terenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Czystej wraz z odejściami w pasach drogowych ul. Łąkowej, Skrowaczewskiego i 1 Maja o długości ogółem 3 908,15 mb.

07.08.2014 r., - ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania 3 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej w Żyrardowie”.

W dniu 07.08.2014 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego  na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego, opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 22.08.2014 r., godz. 10:00.

19.09.2014 r. - podpisano umowę na realizację zadania 3 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej w Żyrardowie”

 W dniu 19.09.2014 r., podpisano umowę z Zakładem Usług Budowlanych „BUDMEL” Zyguła, Kapusta Spółka Jawna ze Strykowa, na realizację zadania 3 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej w Żyrardowie”.

 29.10.2014 r. - odbyła się Konferencja prasowa dotycząca realizacji Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II”

 Celem Konferencji było przedstawienie postępów w realizacji ww. Projektu, rezultatów jakie zostaną osiągnięte oraz podkreślenie jak ważną rolę pełnią środki otrzymane z Funduszu Spójności w ramach  Programu Infrastruktura i Środowisko.

12.11.2014 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 15 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie”

W dniu 12.11.2014 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 01.12.2014 r.

12.11.2014 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie”

W dniu 12.11.2014 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 01.12.2014 r.

16.12.2014 r., - zakończenie realizacji Zadania 8B pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”

30.01.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 15 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie”

W dniu 30.01.2015 r., podpisano umowę z firmą Usługi Sprzętowe - Roboty Ziemne i Instalatorstwo
Wodno-Kanalizacyjne Jan Radgowski z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Olsztyńskiej 3.

30.01.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie”

W dniu 30.01.2015 r., podpisano umowę z firmą GEO-BUD s.c. Anna Sabat, Leszek Karkuciński, z siedzibą w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 3.

W dniu 04.02.2015 r. w siedzibie PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., odbyło się spotkanie
z mieszkankami i mieszkańcami ul. Warszawskiej w Żyrardowie.

Na spotkaniu mieszkanki i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości włączenia się do kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie.

W dniu 05.02.2015 r. w siedzibie PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., odbyło się spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami ul. Werbickiego w Żyrardowie.

Na spotkaniu mieszkanki i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie.

24.02.2015 r., - podpisanie Aneksu  do Umowy o dofinansowanie Projektu
nr.: POIS.01.01.00-00-105/08

W dniu 24.02.2015 r., podpisano Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu, w skład którego wchodzi 10 zadań, w tym: 6 zadań na roboty budowlane, 2 zadania na dostawę i 2 zadania na usługi.

26.02.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 14 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego w ul. Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki w Żyrardowie”

W dniu 26.02.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 13.03.2015 r.

02.03.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 11C pn.: „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski – rozszerzenie Projektu”

 W dniu 2.03.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 17.03.2015 r.

03.03.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie”

W dniu 3.03.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 20.03.2015 r.

10.03.2015 r., - unieważnienie postępowania przetargowego – Zadanie 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie”

W dniu 10.03.2015 r., unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla

ww. zadania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w nawiązaniu do art. 146 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź.zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

11.03.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu  - Zadanie 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie”

W dniu 11.03.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 25.03.2015 r.

W dniu 11.03.2015 r.,  w siedzibie PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., odbyło się spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami ul. Krótkiej, ul. M. Konopnickiej i ul. J. Mireckiego w Żyrardowie.

Na spotkaniu mieszkanki i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, ul. M. Konopnickiej i ul. J. Mireckiego w Żyrardowie.

W dniu 12.03.2015 r., w siedzibie PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., odbyło się spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami ul. Gen. Leopolda Cehaka w Żyrardowie.

Na spotkaniu mieszkanki i mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Leopolda Cehaka w Żyrardowie.

13.03.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 17 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, M. Konopnickiej, J. Mireckiego i S. Jodłowskiego w Żyrardowie”

W dniu 13.03.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 30.03.2015 r.

27.03.2015 r., unieważnienie postępowania przetargowego – Zadanie 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie”

W  dniu 27.03.2015 r., unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla ww. zadania, na podstawie art. 93 ust. 1  pkt 1) w nawiązaniu do art. 146 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź.zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

30.03.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie”

W dniu 30.03.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 14.04.2015 r.

03.04.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu – Zadanie 8B.2 pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie – Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej”

W dniu 3.04.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 20.04.2015 r.

17.04.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 16 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji ww. zadania jest wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej 
o łącznej długości  337 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni.

23.04.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 11C pn.: „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski – rozszerzenie Projektu”

W dniu 23.04.2015 r., podpisano umowę z firmą „Bud - Invent” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łowickiej 19.

27.04.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 14 pn.: Budowa kolektora sanitarnego w ul. Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki w Żyrardowie”

W dniu 27.04.2015 r., podpisano umowę z firmą Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL” Zyguła, Kapusta Spółka Jawna z siedzibą w Strykowie, przy ul. Tymianka 64.

11.05.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 17 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, M. Konopnickiej, J. Mireckiego i S. Jodłowskiego w Żyrardowie”

W dniu 11.05.2015 r., podpisano umowę z firmą Zakład Usług Budowlanych „BUDMEL” Zyguła, Kapusta Spółka Jawna z siedzibą w Strykowie, przy ul. Tymianka 64.

15.05.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 18 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie”

W dniu 15.05.2015 r., podpisano umowę z firmą GEO-BUD s.c., z siedzibą w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 3.

11.06.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 8B.2 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie – Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej”

W dniu 11.06.2015 r., podpisano umowę z firmą Energotechnika Energorozruch S.A.,
z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej 18.

11.06.2015 r., odbyła się Konferencja prasowa dotycząca realizacji Projektu
pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II”

W dniu 11.06.2015 r., odbyła się Konferencja prasowa, której celem było przedstawienie postępów z realizacji ww. Projektu, rezultatów jakie zostaną osiągnięte, korzyści oraz podkreślenie jak ważną rolę pełnią środki otrzymane z Funduszu Spójności w ramach  Programu Infrastruktura i Środowisko.

16.06.2015 r., - ogłoszenie o zamówieniu na realizację Zadania 12A pn.: „Działania informacyjne i promujące – rozszerzenie projektu”

W dniu 16.06.2015 r., zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl oraz przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – ogłoszenie  o zamówieniu dla ww. zadania.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 26.06.2016 r.

16.06.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 15 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji ww. zadania jest wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej
 o łącznej długości ok  249 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni.

21.07.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 12A pn.: „Działania informacyjne i promujące – rozszerzenie projektu”

W dniu 21.07.2015 r., podpisano umowę z firmą Agencja Reklamowa Formind Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 6/5.

31.07.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 14 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego w ul. Łąkowej, Glebowej i Nietrzebki w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji ww. zadania jest wybudowanie kolektora sanitarnego
 o długości 475 mb.

31.07.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 3 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej w ul. Ziołowej w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji ww. zadania jest wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości ok 1 248 mb oraz sieć wodociągowa o długości 1 116 mb.

26.08.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 18 pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cehaka, Ossowskiego i Środkowej w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji ww. zadania jest wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej
o łącznej długości 269 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni.

28.09.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 8B.3 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie – zakup agregatu prądotwórczego”

W dniu 28.09.2015 r., podpisano umowę z firmą BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o., z siedzibą
w Chorzowie, przy ul. Kościuszki 31.

29.09.2015 r., odbyła się Konferencja prasowa dotycząca realizacji Projektu
pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II”

W dniu 29.09.2015 r., odbyła się Konferencja prasowa, której celem było przedstawienie postępów z realizacji ww. Projektu, rezultatów jakie zostaną osiągnięte, korzyści oraz podkreślenie jak ważną rolę pełnią środki otrzymane z Funduszu Spójności w ramach  Programu Infrastruktura i Środowisko.

30.09.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego R w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji ww. zadania jest wybudowanie kolektora sanitarnego R o długości ogółem 3 350 mb. 
 

30.09.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 17 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, M. Konopnickiej, J. Mireckiego i S. Jodłowskiego w Żyrardowie”

Efektem rzeczowym realizacji ww. zadania jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 542 mb wraz z odejściami sieci kanalizacji w pasie drogowym i odtworzeniem nawierzchni. 
 

30.09.2015 r., - zakończenie realizacji Zadania 12 pn.: Działania informacyjne
i promujące”

Celem ogólnym realizacji ww. zadania było zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach POIiŚ oraz korzyści wynikających z realizacji projektów  w ramach POIiŚ istotnych dla zwiększenia konkurencyjności kraju
i regionu. 

12.10.2015 r., - podpisanie umowy na realizację Zadania 19 pn.: „Zakup samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego”

W dniu 12.10.2015 r., podpisano umowę z firmą Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.,
z siedzibą w Kielcach, przy ul. Posłowickiej

Kontakt

 • Telefonistka
Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów
czynne: poniedziałek - piątek 7:00-15:00
 
tel.:  46 855 40 41
        46 855 40 42
 
 

PSZOK Żyrardów czynny: wtorek - sobota

Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 10:00 - 18:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 10:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 16:00

Kasa ZLIKWIDOWANA.
Prosimy o dokonywanie płatności przelewem.
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01 REGON: 750086653 KRS: 0000153850 BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka