PGK Żyrardów

AKTUALNOŚCI

Nawigacja

 • AKTUALNOŚCI

Treść

Budowa nowej studni głębinowej na ujęciu wody Sokule, to kolejny krok Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" na drodze do zapewnienia hydrobezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Żyrardowa, gminy Wiskitki i w miarę potrzeb gminy Jaktorów oraz Radziejowice.

Nowa studnia BE-2D, o imponującej głębokości 96 metrów i wydajności ponad 120 m3 na godzinę, została włączona do eksploatacji w dniu 24 września 2020 r. Studnia stanowi dodatkowe źródło poboru czystej, głębinowej i zdrowej wody dla żyrardowian a także mieszkańców wsi Działki i części wsi Chroboty. W sytuacjach awaryjnych możemy wspomóc mieszkańców Korytowa i gm. Jaktorów.
Prace wiertnicze odbywały się w okresie od 7 października do 10 listopada 2019 roku. Następnie przystąpiliśmy do uzyskania pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody (wykonanie obudów, montaż pompy, wykonanie zasilania, rurociągów tłocznych, automatyki i sterowania). Prace te, po uzyskaniu stosownych decyzji i zatwierdzeń, zostały zakończone 31 sierpnia 2020 r. Od tego dnia jesteśmy posiadaczami nowej studni głębinowej gotowej do podjęcia służby w zapewnieniu czystej wody naszym mieszkańcom. W ramach posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, mamy możliwość poboru z ujęcia do 500 m3/h wody z sześciu czynnych studni głębinowych na terenie ujęcia Sokule. Posiadane przez nas studnie mają wydajność od 75 m3/h do 190 m3/h.

PGK Żyrardów od lat strzeże najcenniejszego zasobu posiadanego przez Miasto Żyrardów czyli ujęcia wody „Sokule”. Wraz z władzami miasta, spółka doprowadziła do ustanowienia prawnej i czynnej ochrony posiadanych strategicznych zasobów wodnych. Strefa ochronna składa się z terenu ochrony bezpośredniej obejmującego grunty wokół studni o łącznej powierzchni 0,3553 ha oraz terenu ochrony pośredniej na obszarze 670 hektarów. Teren ochrony pośredniej to obszar gminy Wiskitki i część miasta Żyrardowa. W zdecydowanej większości są to tereny leśne, użytki zielone oraz grunty orne położone w rejonie wsi Działki, Sokule i Tomaszew. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Zgodnie z Rozporządzeniem DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Sokule” dla miasta Żyrardowa, strefa ochrony pośredniej posiada szereg ograniczeń i zakazów, które służą ochronie zasobów wód podziemnych. Na terenie 670 ha objętych ochroną, zabrania się między innymi:

 • rolniczego wykorzystania ścieków;
 • wprowadzania ścieków do wód i do ziemi – z wyjątkiem tych pochodzących ze stacji uzdatniania wody oraz wód opadowych i roztopowych;
 • składowania i przechowywania obornika i kiszonki bezpośrednio na powierzchni terenu;
 • stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na ich wprowadzenie do obrotu zaklasyfikowano jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka organizmów wodnych lub środowiska, oraz pestycydów i substancji znajdujących się w „Załączniku I” Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej;
 • stosowania i przechowywania nawozów mineralnych;
 • lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
 • przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
 • lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;
 • lokalizowania baz i stacji paliw płynnych;
 • lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych, a także rurociągów do ich transportu;
 • lokalizowania obiektów generujących ścieki bytowe, komunalne lub przemysłowe nieposiadających przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej;
 • lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
 • lokalizowania warsztatów i komisów samochodowych nieposiadających szczelnego podłoża uniemożliwiającego przedostawanie się wód opadowych i roztopowych do gruntu lub szczelnych systemów ujmowania wód opadowych i roztopowych wraz z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji;
 • mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
 • składowania lub przechowywania środków ochrony roślin oraz opakowań po tych środkach;
 • wykonywania odwodnień budowlanych mogących powodować zmniejszenie wydajności ujęcia, stwierdzonych w dokumentacjach hydrogeologicznych sporządzonych na podstawie odrębnych przepisów;
 • wydobywania kopalin z wyjątkiem wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej;
 • budowy nowych dróg publicznych, z wyjątkiem dróg gminnych z zastosowaniem szczelnego podłoża oraz szczelnego systemu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe poza teren strefy ochronnej ujęcia wody;
 • urządzania parkingów z wyjątkiem parkingów posiadających utwardzoną nawierzchnię, uniemożliwiającą przedostawanie się wód opadowych lub roztopowych do poziomu wodonośnego zasilającego ujęcie oraz wyposażonych w systemy odprowadzające wody opadowe i roztopowe;
 • wykorzystywania popiołów i żużli do budowy dróg;
 • lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych z wyjątkiem wykonywania studni zastępczych i awaryjnych oraz ujęć służących rozbudowie i modernizacji ujęcia wody „Sokule”;
 • wykonywania wierceń w obrębie warstw wodonośnych z wyjątkiem robót geologicznych związanych z rozbudową i modernizacją ujęcia wody „Sokule”;
 • lokalizowania przedsięwzięć, dla których sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko wskazuje na zagrożenie wód podziemnych.
 • Studnia głębinowa PGK Żyrardów 2
 • Studnia głębinowa PGK Żyrardów

wstecz

Kontakt

 • Telefonistka
W związku z pandemią, Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów, jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty: 
46 855 40 41
46 855 40 42
Kasa jest nieczynna. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej są do dyspozycji Klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
46 855 31 51
 
Przypominamy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • Klienci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, przyjmowani są tylko w ustalonych godzinach
 • Klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dezynfekator znajduje się w BOK)
 • obowiązują: bezwzględny nakaz noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych oraz dystans społeczny
 • na sali obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5
 • płatności prosimy dokonywać przelewem bankowym podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 
 
Wszystkim Klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.
Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850
BDO: 000006108

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka