PGK Żyrardów

ŚCIEKI

Nawigacja

Treść

Komunalna oczyszczalnia ścieków dla miasta Żyrardowa zlokalizowana jest w północno - wschodniej, peryferyjnej części miasta przy ul. Czystej 5 nad rzeką Pisią Gągoliną. Teren działki oczyszczalni jest wykorzystywany głównie pod obiekty techniczne. Na oczyszczalni zlokalizowana jest w pełni zautomatyzowana zlewnia ścieków z szamb przydomowych wyposażona w sito, prasę do skratek, piaskownik wirowy i układ automatycznego poboru próbek ścieków. Ścieki ze zlewni dopływają wraz ze ściekami bytowymi i przemysłowymi z miasta do przepompowni ścieków miejskich wyposażonej w kratę hakową i automatyczną prasę skratek, które są przepłukiwane, workowane i wywożone na składowisko odpadów. 

 

Po mechanicznym oczyszczeniu na kracie, ścieki przepływają do napowietrzanego piaskownika, w którym następuje oddzielenie zawiesiny mineralnej od ścieków. Piasek z piaskownika wypompowywany jest pompą zatapialną i przez hydrocyklon kierowany do klasyfikatora piasku skąd oczyszczony piasek usuwany jest podajnikiem ślimakowym do kontenerów i wywożony na składowisko odpadów.

Z piaskownika ścieki przepływają do osadników wstępnych poziomych wyposażonych w zgarniacze łopatowe do usuwania zatrzymanych osadów. Osady z osadników przepompowywane są do zagęszczacza grawitacyjnego.

Z osadników wstępnych ścieki grawitacyjnie dopływają do pompowni głównej, skąd podawane są do beztlenowej komory defosfatacji, do której doprowadzony jest również osad recyrkulowany. Następnie ścieki wraz z osadem grawitacyjnie przepływają do komory denitryfikacji i komór nitryfikacji. Komory nitryfikacji wyposażone są w system napowietrzania drobnopęcherzykowego za pomocą paneli napowietrzających. Po biologicznym oczyszczaniu w komorach, ścieki wraz z osadem odprowadzane są do dwóch osadników radialnych, w których następuje oddzielenie ścieków od osadu w procesie sedymentacji. 

     

Osady z osadnika odprowadzane są za pomocą lewarów ssawkowych do pompowni osadów biologicznych, skąd zawracane są częściowo (jako osad recyrkulowany) do komory defosatacji i denitryfikacji, a częściowo jako osad nadmierny do dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych. Sklarowane ścieki odprowadzane są poprzez dwa końcowe osadniki klarujące do odbiornika – rzeki Pisi Gągoliny. 

 

Połączone ze sobą osady nadmierne i wstępne z zagęszczaczy grawitacyjnych pompowane są do wydzielonych, zamkniętych komór fermentacyjnych, w których podczas procesu fermentacji mezofilowej następuje wydzielanie biogazu. Powstający biogaz kierowany jest z komór fermentacyjnych poprzez instalację odsiarczania do zbiornika gazu i wykorzystywany w generatorze energetycznym. 

Energia elektryczna wytwarzana przez agregat wykorzystywana jest w całości dla zaspokojenia potrzeb energetycznych zakładu na potrzeby technologiczne i bytowe natomiast energia cieplna odzyskana z generatora służy ogrzewaniu technologii i na cele bytowe.

Z komór fermentacyjnych osad ściekowy odprowadzany jest grawitacyjnie do zbiornika uśredniającego, w którym następuje jego odgazowanie przed odwadnianiem na prasie. Ze zbiornika osad pompowany jest mimośrodową pompą ślimakową bezpośrednio na prasę taśmową filtracyjną i odwadniany. Odcieki pofiltracyjne z odwadniania osadu kierowane są do kanalizacji wewnętrznej. Po odwodnieniu na prasie osad odprowadzany jest przy użyciu przenośnika ślimakowego do rozrzutnika, a następnie wywożony na pola do rolniczego wykorzystania.

wstecz

Kontakt

 • Telefonistka
Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
tel.:    46 855 40 41
          46 855 40 42
 
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek 7:30 - 14:30
Prosimy o dokonywanie płatności kartą lub przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej czynne:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
tel.: 46 855 31 51
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dozownik znajduje się w hallu i w BOK)
 • obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek oraz dystans społeczny
 • na sali BOK oraz w Kasie obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce na dokumenty, usytuowanej na budynku PGK Żyrardów przy ul. Czystej 5
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl oraz bok@pgk.zyrardow.pl
 
Wszystkim klientom oraz pracownikom życzymy dużo zdrowia.
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01 REGON: 750086653 KRS: 0000153850 BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka