PGK Żyrardów

Rok 2014

Nawigacja

Treść


Żyrardów, dnia 23.12.2014r.

 

Nr referencyjny: 01/D/TT/2014

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację:

„Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”  Sp. z  o. o. informuje, iż  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego na realizację „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp wpłynęła 1 oferta.

                            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania  i oceny ofert w ww. postępowaniu:

- oferta nr 1 złożona przez firmę: PGE Obrót Spółka Akcyjna Oddział z siedzibą w Łodzi, 90-527 Łódź, ul. Wółczańska 128/134 została uznana za najkorzystniejszą.

 


Żyrardów, dnia 22.12.2014 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/5/2014

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

Zadanie 15 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie” planowane do włączenia w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 


Żyrardów, dnia 22.12.2014 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/6/2014

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

Zadanie 16 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie” planowane do włączenia w skład  Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 15.12.2014 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami.) ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 


Żyrardów, 8.12.2014r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

nr ZP/JRP/RB/4/2014

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania 2A– „Budowa kolektora sanitarnego „D” w Żyrardowie – Budowa komory żelbetowej”, wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 


Żyrardów, 12.11.2014 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Zadania 16 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie” planowanego do włączenia w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 12.11.2014 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Zadania 15 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie” planowanego do włączenia w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 15.10.2014 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Zadania 2A – „Budowa kolektora sanitarnego „D” w Żyrardowie – Budowa komory żelbetowej”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 15.09.2014 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny:  TW/1/2014

Dotyczy: postępowania przetargowego "Pobieranie prób i badania laboratoryjne

wraz z opracowaniem wyników i sporządzaniem sprawozdań z badań wody

oraz pomiar zwierciadeł statycznych wody i sporządzanie sprawozdań z pomiarów

zwierciadeł statycznych w wytypowanych piezometrach w ramach monitoringu

kontrolnego ujęcia wody SOKULE dla miasta Żyrardowa"

            

 


Żyrardów, dnia 10.09.2014 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/3/2014

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego:

Zadanie 3 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Ziołowej w Żyrardowie” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 22.08.2014r.

OGŁOSZENIE

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzaniem sprawozdań z badań wody oraz pomiar zwierciadeł statycznych wody i sporządzanie sprawozdań z pomiarów zwierciadeł statycznych w wytypowanych piezometrach w ramach monitoringu kontrolnego ujęcia wody SOKULE dla miasta Żyrardowa"

drukuj ()


Żyrardów, 07.08.2014 r.

OGŁOSZENIE

 

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Zadania 3 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Ziołowej w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 18.06.2014 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/2/2014

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego:

Zadanie 10 pn.: „Budowa suszarni osadów w Żyrardowie”, wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz zadanie 10B – Waga samochodowa i przyłącze wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie.

drukuj ()


Żyrardów, dn. 16.06.2014r
 Nr referencyjny: TZ/2/2014
 Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa (leasing operacyjny) samochodu do wywozu odpadów komunalnych ” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907- tekst jednolity ).
                       Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa (leasing operacyjny) samochodu do wywozu odpadów komunalnych ”  przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907- tekst jednolity ), zwanej dalej Upzp, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny oferty w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę: mLeasing Sp. z o.o., ul. Ks. I. Skorupki 5,  00-963 Warszawa,  została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w Upzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę. W kryteriach oceny oferta uzyskała 100 punktów

 

 


Żyrardów, 27.05.2014r.

OGŁOSZENIE

   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę (leasing operacyjny) samochodu do wywozu odpadów komunalnych

 


Żyrardów dnia 23.05.2014r

UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawa (leasing operacyjny) samochodu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych” nr referencyjny TZ/1/2014

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907-tekst jednolity) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów" Spółka z o.o. jako Zamawiający postanawia:unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

 


Żyrardów, 16.05.2014r.

OGŁOSZENIE

   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę (leasing operacyjny) samochodu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych

drukuj ()

  


                                                                                 

                                                                                     Żyrardów, dnia 08.05.2014r.

Nr referencyjny: ZP/PSZOK/RB/1/2014

 

OGŁOSZENIE

 

                   Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku hali magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu pn. ,,Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

drukuj ()


Żyrardów dnia. 30.04.2014 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane dla Zadania 10 pn.: "Budowa suszarni osadów w Żyrardowie", wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Zadania 10B – Waga samochodowa i przyłącze wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 1.04.2014r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. , zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na realizacji  Zadania pn.: „Budowa budynku hali magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu pn. ,,Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

drukuj ()


 

Żyrardów, dnia 21.03.2014r.

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/1/2014

OGŁOSZENIE

Dotyczy: dotyczy:zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego: Zadanie 8B.1 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie – Przebudowa stacji dmuchaw – Branża elektryczna” - wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy:


Żyrardów, dnia 20.02.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. , zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na roboty budowlane - Zadanie 8B.1 pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie - Przebudowa stacji dmuchaw - Branża elektryczna", wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 13.02.2014 r.

Nr referencyjny: PGK/JRP/TPS/U1/14

Dotyczy: Zapytania ofertowego dotyczącego Opracowania, wykonania, zakupu i dostawy materiałów informacyjnych i promocyjnych dla Projektu pn.: „Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4,2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w zapytaniu ofertowym wpłynęły cztery oferty.

W wyniku badania  i oceny ofert w ww. zapytaniu ofertowym:

- oferta złożona przez firmę: AR MEDIA s.c., Pl. Jana Pawła II nr 2, 96-300 Żyrardów

została uznana za najkorzystniejszą.

drukuj ()


Znak sprawy: PGK/JRP/TPS/U1/14

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.,

96-300 Żyrardów, ul. Czysta 5 , tel.(046) 855 40 41 wew. 250, e-meil: m.haude.jrp@wp.pl

 

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 14 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.,96-300 Żyrardów, ul. Czysta 5, w związku z realizacją Projektu pn. „Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom
i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.:

zaprasza do składania ofert na: opracowanie, wykonanie, zakup i dostawę materiałów informacyjnych i promocyjnych dla Projektu pn.„Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów”.

drukuj ()

Kontakt

 • Telefonistka

W związku z pandemią koronawirusa, środkami zapobiegawczymi i strategiczną rolą PGK Żyrardów (jako przedsiębiorstwa znajdującego się w wykazie infrastruktury krytycznej), od 18 marca 2021 r. do odwołania, pracownicy Biura Obsługi Klienta będą do Państwa dyspozycji wyłącznie pod telefonem: 46 855 40 41 lub 46 855 40 42 oraz adresem mailowym:  bok@pgk.zyrardow.pl lub pgk@pgk.zyrardow.pl

Na kontakt z Państwa strony czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.

Zapraszamy do kontaktu z naszym BOK przez ZOOM czyli platformę internetowych usług komunikacyjnych: https://www.pgk.zyrardow.pl/467,zoom
Dzięki temu, mogą Państwo dołączyć do nas w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu. Spotkania odbywają się on line w czasie rzeczywistym.

Kasa zostaje zamknięta. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy widniejące na fakturze.

Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta oraz Zakładu Zieleni Miejskiej pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 pod numerem telefonu: 46 855 31 51.

Wszystkim klientom, pracownikom i współpracownikom życzymy dużo zdrowia

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850
BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka