PGK Żyrardów

Rok 2014

Nawigacja

Treść


Żyrardów, dnia 23.12.2014r.

 

Nr referencyjny: 01/D/TT/2014

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację:

„Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”  Sp. z  o. o. informuje, iż  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego na realizację „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp wpłynęła 1 oferta.

                            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania  i oceny ofert w ww. postępowaniu:

- oferta nr 1 złożona przez firmę: PGE Obrót Spółka Akcyjna Oddział z siedzibą w Łodzi, 90-527 Łódź, ul. Wółczańska 128/134 została uznana za najkorzystniejszą.

 


Żyrardów, dnia 22.12.2014 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/5/2014

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

Zadanie 15 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie” planowane do włączenia w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 


Żyrardów, dnia 22.12.2014 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/6/2014

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

Zadanie 16 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie” planowane do włączenia w skład  Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 15.12.2014 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami.) ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 


Żyrardów, 8.12.2014r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

nr ZP/JRP/RB/4/2014

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania 2A– „Budowa kolektora sanitarnego „D” w Żyrardowie – Budowa komory żelbetowej”, wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 


Żyrardów, 12.11.2014 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Zadania 16 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Werbickiego w Żyrardowie” planowanego do włączenia w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 12.11.2014 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Zadania 15 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Żyrardowie” planowanego do włączenia w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 15.10.2014 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Zadania 2A – „Budowa kolektora sanitarnego „D” w Żyrardowie – Budowa komory żelbetowej”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 15.09.2014 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny:  TW/1/2014

Dotyczy: postępowania przetargowego "Pobieranie prób i badania laboratoryjne

wraz z opracowaniem wyników i sporządzaniem sprawozdań z badań wody

oraz pomiar zwierciadeł statycznych wody i sporządzanie sprawozdań z pomiarów

zwierciadeł statycznych w wytypowanych piezometrach w ramach monitoringu

kontrolnego ujęcia wody SOKULE dla miasta Żyrardowa"

            

 


Żyrardów, dnia 10.09.2014 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/3/2014

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego:

Zadanie 3 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Ziołowej w Żyrardowie” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 22.08.2014r.

OGŁOSZENIE

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników i sporządzaniem sprawozdań z badań wody oraz pomiar zwierciadeł statycznych wody i sporządzanie sprawozdań z pomiarów zwierciadeł statycznych w wytypowanych piezometrach w ramach monitoringu kontrolnego ujęcia wody SOKULE dla miasta Żyrardowa"

drukuj ()


Żyrardów, 07.08.2014 r.

OGŁOSZENIE

 

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Zadania 3 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Ziołowej w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 18.06.2014 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/2/2014

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego:

Zadanie 10 pn.: „Budowa suszarni osadów w Żyrardowie”, wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz zadanie 10B – Waga samochodowa i przyłącze wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie.

drukuj ()


Żyrardów, dn. 16.06.2014r
 Nr referencyjny: TZ/2/2014
 Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa (leasing operacyjny) samochodu do wywozu odpadów komunalnych ” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907- tekst jednolity ).
                       Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa (leasing operacyjny) samochodu do wywozu odpadów komunalnych ”  przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907- tekst jednolity ), zwanej dalej Upzp, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny oferty w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę: mLeasing Sp. z o.o., ul. Ks. I. Skorupki 5,  00-963 Warszawa,  została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w Upzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę. W kryteriach oceny oferta uzyskała 100 punktów

 

 


Żyrardów, 27.05.2014r.

OGŁOSZENIE

   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę (leasing operacyjny) samochodu do wywozu odpadów komunalnych

 


Żyrardów dnia 23.05.2014r

UNIEWAŻNIENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawa (leasing operacyjny) samochodu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych” nr referencyjny TZ/1/2014

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907-tekst jednolity) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów" Spółka z o.o. jako Zamawiający postanawia:unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

 


Żyrardów, 16.05.2014r.

OGŁOSZENIE

   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę (leasing operacyjny) samochodu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych

drukuj ()

  


                                                                                 

                                                                                     Żyrardów, dnia 08.05.2014r.

Nr referencyjny: ZP/PSZOK/RB/1/2014

 

OGŁOSZENIE

 

                   Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku hali magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu pn. ,,Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

drukuj ()


Żyrardów dnia. 30.04.2014 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane dla Zadania 10 pn.: "Budowa suszarni osadów w Żyrardowie", wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Zadania 10B – Waga samochodowa i przyłącze wody technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 1.04.2014r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. , zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na realizacji  Zadania pn.: „Budowa budynku hali magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu pn. ,,Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

drukuj ()


 

Żyrardów, dnia 21.03.2014r.

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/1/2014

OGŁOSZENIE

Dotyczy: dotyczy:zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego: Zadanie 8B.1 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie – Przebudowa stacji dmuchaw – Branża elektryczna” - wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy:


Żyrardów, dnia 20.02.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. , zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na roboty budowlane - Zadanie 8B.1 pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie - Przebudowa stacji dmuchaw - Branża elektryczna", wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 13.02.2014 r.

Nr referencyjny: PGK/JRP/TPS/U1/14

Dotyczy: Zapytania ofertowego dotyczącego Opracowania, wykonania, zakupu i dostawy materiałów informacyjnych i promocyjnych dla Projektu pn.: „Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4,2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w zapytaniu ofertowym wpłynęły cztery oferty.

W wyniku badania  i oceny ofert w ww. zapytaniu ofertowym:

- oferta złożona przez firmę: AR MEDIA s.c., Pl. Jana Pawła II nr 2, 96-300 Żyrardów

została uznana za najkorzystniejszą.

drukuj ()


Znak sprawy: PGK/JRP/TPS/U1/14

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.,

96-300 Żyrardów, ul. Czysta 5 , tel.(046) 855 40 41 wew. 250, e-meil: m.haude.jrp@wp.pl

 

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 14 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.,96-300 Żyrardów, ul. Czysta 5, w związku z realizacją Projektu pn. „Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom
i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.:

zaprasza do składania ofert na: opracowanie, wykonanie, zakup i dostawę materiałów informacyjnych i promocyjnych dla Projektu pn.„Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardów”.

drukuj ()

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka