PGK Żyrardów

Rok 2013

Nawigacja

Treść


Żyrardów, dnia 31.10.2013 r.

 

Korekta ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/4/2013

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego:

Zadanie 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego R w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 30.10.2013 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/4/2013

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego:

Zadanie 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego R w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dn. 18.10.2013r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:  Zamówienia  publicznego,  nr  referencyjny : TZ/3/2013 

     na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

Zadanie pn.: „Dostawa motopompy szlamowej do zabezpieczania miasta

i oczyszczalni ścieków przed skutkami powodzi w sytuacjach kryzysowych”

       

Zamawiający  -  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”  Sp. z  o. o. informuje, iż  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego:

pn.: ,, Dostawa motopompy szlamowej do zabezpieczania miasta i oczyszczalni ścieków przed skutkami powodzi w sytuacjach kryzysowych” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia  9 sierpnia 2013r. poz. 907) zwanej dalej Ustawą Pzp wpłynęły dwie oferty.

        Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania  i oceny ofert w w/w postępowaniu: - oferta nr 2 złożona przez firmę:  Tech –Pomp Sp. z o.o., Al. Sztandarów 1/3, 04-423  Warszawa -została uznana za najkorzystniejszą
 


Żyrardów, 04.10.2013 r.

OGŁOSZENIE

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907) ogłasza przetarg nieograniczony na ”Dostawę motopompy szlamowej do zabezpieczania miasta i oczyszczalni ścieków przed skutkami powodzi w sytuacjach kryzysowych”

drukuj ()


 Żyrardów, dnia 24.09.2013r.

 

 

Nr referencyjny: TZ/2/2013

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: Dostawa soli kamiennej drogowej,  niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907 – tekst jednolity)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło sześć ofert. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907 – tekst jednolity), zwanej dalej Upzp, Zamawiający zawiadamia iż w wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe - Budownictwa ,,TRASA” Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 7,21-500 Biała Podlaska została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w Upzp oraz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

Ponadto przedstawiamy wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu oraz podajemy streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Kryteria oceny – najniższa cena

Łączna punktacja max 100 pkt

1

STD Jarosław Dąbrowski

05-831 Wola Krakowiańska 38D

82,08

2

,,ZYGA” Usługi Transportowe Zygmunt Stepnowski, Grądy 13, 07-311 Wąsewo

95,42

3

Firma Handlowo Transportowa ,,WANIK”           Anna Dudek ul. Parkowa 15, 39-200 Dębica

98,19

4

OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska, 

85,13

5

,,GRANKRUSZ” Sp. z o.o.                                     ul. Stanisława Moniuszki 3, 22-100 Chełm

86,84

6

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe- Budownictwa ,,TRASA”  Sp. z o.o. ul.Żeromskiego 7, 21-500 Biała Podlaska

 

100

 

 

        

drukuj ()


Żyrardów, dnia 23.09.2013r.

Nr referencyjny: PSZOK/TT/RB/2/2013

Dotyczy: postępowania przetargowego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa hali magazynowej na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory w ramach utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardowie” planowanego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działają na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. jako Zamawiający informuję że przedmiotowe postępowanie przetargowe zostaje unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7) tj.: „Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Uzasadnienie

Zamawiający na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl zamieścił omyłkowo  w Załączniku nr 13 do SIWZ Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – Projekt wiaty – Magazyn soli drogowej, która nie dotyczyła obiektu będącego przedmiotem prowadzonego postępowania. Należy w tym miejscu wskazać, iż zaistniały stan rzeczy jest wynikiem niezawinionego i niezamierzonego działania Zamawiającego, który działał ze świadomością zachowania wszelkich reguł przejrzystości i jawności.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie ogłosi nowy przetarg na wybór Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Budowa hali magazynowej na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory w ramach utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardowie” planowanego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) i  bezpośrednio poinformuje o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia Wykonawców, którzy wzięli udział w unieważnionym postępowaniu.

drukuj ()


Żyrardów, 12.09.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907) ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej” 

drukuj ()


Żyrardów, 09.09.2013 r.

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 09.08.2013 r., poz. 907), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane dla Zadania 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap Ii”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()

 


Żyrardów, 28.08.2013 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłaszaprzetarg nieograniczony na roboty budowane:

Budowa hali magazynowej na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory w ramach Utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardowie”

 

drukuj ()


Żyrardów, 07.08.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: PZ/1/2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa nowych pojemników 120 , 240 , 1100 litrów plastikowych na odpady komunalne”, zostało unieważnione na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 3) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 15.01.2013 r., ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Żyrardów, 06.08.2013r.

                             O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację  zadania pn:. „Remont łącznika zlokalizowanego przy budynku Stacji Dmuchaw na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie ”, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła  jedna oferta.
Działając na podstawie § 35 ust. 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” z dnia 15.01.2013 r., Zamawiający zawiadamia, iż oferta firmy HYDROBUDOWA GDAŃSK SA z Gdańska, ul. Grunwaldzka 135, 80-264 Gdańsk spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Żyrardów, 19.07.2013 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 15.01.2013 r., ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane –„Remont łącznika przy budynku Stacji Dmuchaw na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”.

drukuj ()


Żyrardów, 18.07.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: ZP/JRP/RB/2/2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont łącznika zlokalizowanego przy budynku Stacji Dmuchaw na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”, zostało unieważnione na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 3) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 15.01.2013 r., ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

drukuj ()


Żyrardów, 04.07.2013 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie
z
Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 15.01.2013 r., ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane –„Remont łącznika przy budynku Stacji Dmuchaw na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”


Żyrardów, dnia 01.07.2013 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/1/2013

 

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

Zadanie 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia  28.06.2013 r.

 

             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

„Dostawa nowych pojemników 120 , 240 , 1100 litrów plastikowych na odpady komunalne'' .


Żyrardów, dn. 24.06.2013r

 Nr referencyjny: TZ/1/2013

 Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Żyrardów” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759)

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Żyrardów” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta.

            Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Upzp, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny oferty w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę:

P.P.H. Stalprofil Henryk Mejna, ul. Szlak Kaszubski 8, 83-334 Miechucino, woj. pomorskie

 została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w Upzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Kryteria oceny- najniższa cena

Łączna punktacja max 100pkt

 

1.

P.P.H. Stalprofil Henryk Mejna, ul. Szlak Kaszubski 8, 83-334 Miechucino, woj. pomorskie

 

100

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia  17.06.2013 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Nr referencyjny: PSZOK/TT/RB/1/2013 

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

„Utwardzenie terenu, wraz z wykonaniem  ogrodzenia oraz dostawa i montaż kontenera biurowego w ramach Utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m.  Żyrardowie”

drukuj ()


Żyrardów, 13-06-2013 r.

 

Żyrardów: Dostawa wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Żyrardów
Numer ogłoszenia: 111375 - 2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

    Dostawa kontenera typ Kp-7 (3400x1700x1200 mm) - szt.7; dostawa kontenera typ Kp-10 (4000x2100x1400mm) - szt.2; dostawa kontenera metalowego typ Kp-10 (3000x2100x2400) - szt.2; dostawa pojemnika o pojemności 610 litrów z tworzywa o podwyższonej gęstości, z pokrywami przeznaczonego do magazynowania baterii i akumulatorów -szt.3; dostawa pojemnika o pojemności 1,5m3 dzwon z laminatów poliestrowych wzmocnionego włóknem szklanym, odpornego na czynniki atmosferyczne, przeznaczonego do zbierania opakowań szklanych - szt.2; dostawa wagi platformowej - szt. 1; dostawa wózka paletowego z wagą - szt.1;dostawa pokryw do kontenera Kp-7, 6-cio klapowych, instalowanych przy pomocy minimum czterech zaczepów burtowych - szt.3; dostawa pokryw do kontenera Kp-10, 6-cio klapowych, instalowanych przy pomocy sześciu zaczepów burtowych - szt.2.

drukuj ()


Żyrardów , dn. 10.06.2013 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

                    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na „ Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” zamówienia udzielono firmie PGE Obrót S.A. Oddział II z siedzibą w Łodzi ul. Narutowicza 7/9 90-117 Łódź.

Umowa na realizację w/w zadnia została podpisana w dniu 31.05.2013 r.


Żyrardów, dnia  31.05.2013 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: Nr referencyjny: PSZOK/TT/RB/1/2013 

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

„Utwardzenie terenu, wraz z wykonaniem  ogrodzenia oraz dostawa i montaż kontenera biurowego w ramach Utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m.  Żyrardowie”

 


Żyrardów, 13.05.2013 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłaszaprzetarg nieograniczony na roboty budowane:

Utwardzenie terenu, wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz dostawa i montaż kontenera biurowego w ramach Utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardowie”

 

 

drukuj ()


Żyrardów, 29.04.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane dla Zadania 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie”, wchodzące w skład Projektu pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia  19.04.2013 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: Nr referencyjny: 01/D/TT/2013

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.:  zakup energii elektrycznej dla  PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

 


Żyrardów, 06.03.2013 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 

drukuj ()

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka