PGK Żyrardów

Rok 2013

Nawigacja

Treść


Żyrardów, dnia 31.10.2013 r.

 

Korekta ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/4/2013

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego:

Zadanie 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego R w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 30.10.2013 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/4/2013

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację nw. zadania inwestycyjnego:

Zadanie 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego R w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dn. 18.10.2013r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:  Zamówienia  publicznego,  nr  referencyjny : TZ/3/2013 

     na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

Zadanie pn.: „Dostawa motopompy szlamowej do zabezpieczania miasta

i oczyszczalni ścieków przed skutkami powodzi w sytuacjach kryzysowych”

       

Zamawiający  -  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”  Sp. z  o. o. informuje, iż  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego:

pn.: ,, Dostawa motopompy szlamowej do zabezpieczania miasta i oczyszczalni ścieków przed skutkami powodzi w sytuacjach kryzysowych” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia  9 sierpnia 2013r. poz. 907) zwanej dalej Ustawą Pzp wpłynęły dwie oferty.

        Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania  i oceny ofert w w/w postępowaniu: - oferta nr 2 złożona przez firmę:  Tech –Pomp Sp. z o.o., Al. Sztandarów 1/3, 04-423  Warszawa -została uznana za najkorzystniejszą
 


Żyrardów, 04.10.2013 r.

OGŁOSZENIE

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907) ogłasza przetarg nieograniczony na ”Dostawę motopompy szlamowej do zabezpieczania miasta i oczyszczalni ścieków przed skutkami powodzi w sytuacjach kryzysowych”

drukuj ()


 Żyrardów, dnia 24.09.2013r.

 

 

Nr referencyjny: TZ/2/2013

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: Dostawa soli kamiennej drogowej,  niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej”  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907 – tekst jednolity)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło sześć ofert. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907 – tekst jednolity), zwanej dalej Upzp, Zamawiający zawiadamia iż w wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe - Budownictwa ,,TRASA” Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 7,21-500 Biała Podlaska została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w Upzp oraz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

Ponadto przedstawiamy wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu oraz podajemy streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Kryteria oceny – najniższa cena

Łączna punktacja max 100 pkt

1

STD Jarosław Dąbrowski

05-831 Wola Krakowiańska 38D

82,08

2

,,ZYGA” Usługi Transportowe Zygmunt Stepnowski, Grądy 13, 07-311 Wąsewo

95,42

3

Firma Handlowo Transportowa ,,WANIK”           Anna Dudek ul. Parkowa 15, 39-200 Dębica

98,19

4

OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska, 

85,13

5

,,GRANKRUSZ” Sp. z o.o.                                     ul. Stanisława Moniuszki 3, 22-100 Chełm

86,84

6

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe- Budownictwa ,,TRASA”  Sp. z o.o. ul.Żeromskiego 7, 21-500 Biała Podlaska

 

100

 

 

        

drukuj ()


Żyrardów, dnia 23.09.2013r.

Nr referencyjny: PSZOK/TT/RB/2/2013

Dotyczy: postępowania przetargowego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa hali magazynowej na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory w ramach utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardowie” planowanego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działają na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. jako Zamawiający informuję że przedmiotowe postępowanie przetargowe zostaje unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7) tj.: „Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Uzasadnienie

Zamawiający na stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl zamieścił omyłkowo  w Załączniku nr 13 do SIWZ Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – Projekt wiaty – Magazyn soli drogowej, która nie dotyczyła obiektu będącego przedmiotem prowadzonego postępowania. Należy w tym miejscu wskazać, iż zaistniały stan rzeczy jest wynikiem niezawinionego i niezamierzonego działania Zamawiającego, który działał ze świadomością zachowania wszelkich reguł przejrzystości i jawności.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie ogłosi nowy przetarg na wybór Wykonawcy na realizację zadania pn.: „Budowa hali magazynowej na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory w ramach utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardowie” planowanego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) i  bezpośrednio poinformuje o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia Wykonawców, którzy wzięli udział w unieważnionym postępowaniu.

drukuj ()


Żyrardów, 12.09.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907) ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa soli kamiennej drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej” 

drukuj ()


Żyrardów, 09.09.2013 r.

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 09.08.2013 r., poz. 907), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane dla Zadania 1 pn.: „Budowa kolektora sanitarnego „R” w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap Ii”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()

 


Żyrardów, 28.08.2013 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłaszaprzetarg nieograniczony na roboty budowane:

Budowa hali magazynowej na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory w ramach Utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardowie”

 

drukuj ()


Żyrardów, 07.08.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: PZ/1/2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa nowych pojemników 120 , 240 , 1100 litrów plastikowych na odpady komunalne”, zostało unieważnione na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 3) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 15.01.2013 r., ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Żyrardów, 06.08.2013r.

                             O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację  zadania pn:. „Remont łącznika zlokalizowanego przy budynku Stacji Dmuchaw na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie ”, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła  jedna oferta.
Działając na podstawie § 35 ust. 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” z dnia 15.01.2013 r., Zamawiający zawiadamia, iż oferta firmy HYDROBUDOWA GDAŃSK SA z Gdańska, ul. Grunwaldzka 135, 80-264 Gdańsk spełnia warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Żyrardów, 19.07.2013 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 15.01.2013 r., ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane –„Remont łącznika przy budynku Stacji Dmuchaw na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”.

drukuj ()


Żyrardów, 18.07.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: ZP/JRP/RB/2/2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont łącznika zlokalizowanego przy budynku Stacji Dmuchaw na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”, zostało unieważnione na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 3) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 15.01.2013 r., ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

drukuj ()


Żyrardów, 04.07.2013 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie
z
Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 15.01.2013 r., ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane –„Remont łącznika przy budynku Stacji Dmuchaw na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”


Żyrardów, dnia 01.07.2013 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/1/2013

 

Dotyczy zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

Zadanie 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia  28.06.2013 r.

 

             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

„Dostawa nowych pojemników 120 , 240 , 1100 litrów plastikowych na odpady komunalne'' .


Żyrardów, dn. 24.06.2013r

 Nr referencyjny: TZ/1/2013

 Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Żyrardów” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759)

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Żyrardów” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta.

            Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Upzp, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny oferty w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę:

P.P.H. Stalprofil Henryk Mejna, ul. Szlak Kaszubski 8, 83-334 Miechucino, woj. pomorskie

 została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w Upzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Kryteria oceny- najniższa cena

Łączna punktacja max 100pkt

 

1.

P.P.H. Stalprofil Henryk Mejna, ul. Szlak Kaszubski 8, 83-334 Miechucino, woj. pomorskie

 

100

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia  17.06.2013 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Nr referencyjny: PSZOK/TT/RB/1/2013 

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

„Utwardzenie terenu, wraz z wykonaniem  ogrodzenia oraz dostawa i montaż kontenera biurowego w ramach Utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m.  Żyrardowie”

drukuj ()


Żyrardów, 13-06-2013 r.

 

Żyrardów: Dostawa wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Żyrardów
Numer ogłoszenia: 111375 - 2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

    Dostawa kontenera typ Kp-7 (3400x1700x1200 mm) - szt.7; dostawa kontenera typ Kp-10 (4000x2100x1400mm) - szt.2; dostawa kontenera metalowego typ Kp-10 (3000x2100x2400) - szt.2; dostawa pojemnika o pojemności 610 litrów z tworzywa o podwyższonej gęstości, z pokrywami przeznaczonego do magazynowania baterii i akumulatorów -szt.3; dostawa pojemnika o pojemności 1,5m3 dzwon z laminatów poliestrowych wzmocnionego włóknem szklanym, odpornego na czynniki atmosferyczne, przeznaczonego do zbierania opakowań szklanych - szt.2; dostawa wagi platformowej - szt. 1; dostawa wózka paletowego z wagą - szt.1;dostawa pokryw do kontenera Kp-7, 6-cio klapowych, instalowanych przy pomocy minimum czterech zaczepów burtowych - szt.3; dostawa pokryw do kontenera Kp-10, 6-cio klapowych, instalowanych przy pomocy sześciu zaczepów burtowych - szt.2.

drukuj ()


Żyrardów , dn. 10.06.2013 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

                    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na „ Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” zamówienia udzielono firmie PGE Obrót S.A. Oddział II z siedzibą w Łodzi ul. Narutowicza 7/9 90-117 Łódź.

Umowa na realizację w/w zadnia została podpisana w dniu 31.05.2013 r.


Żyrardów, dnia  31.05.2013 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: Nr referencyjny: PSZOK/TT/RB/1/2013 

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację n/w zadania inwestycyjnego:

„Utwardzenie terenu, wraz z wykonaniem  ogrodzenia oraz dostawa i montaż kontenera biurowego w ramach Utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m.  Żyrardowie”

 


Żyrardów, 13.05.2013 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłaszaprzetarg nieograniczony na roboty budowane:

Utwardzenie terenu, wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz dostawa i montaż kontenera biurowego w ramach Utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Żyrardowie”

 

 

drukuj ()


Żyrardów, 29.04.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane dla Zadania 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie”, wchodzące w skład Projektu pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia  19.04.2013 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: Nr referencyjny: 01/D/TT/2013

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.:  zakup energii elektrycznej dla  PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.

 


Żyrardów, 06.03.2013 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 

drukuj ()

Kontakt

 • Telefonistka
W związku z pandemią, Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów, jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty: 
46 855 40 41
46 855 40 42
Kasa jest nieczynna. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej są do dyspozycji Klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
46 855 31 51
 
Przypominamy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • Klienci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, przyjmowani są tylko w ustalonych godzinach
 • Klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dezynfekator znajduje się w BOK)
 • obowiązują: bezwzględny nakaz noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych oraz dystans społeczny
 • na sali obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5
 • płatności prosimy dokonywać przelewem bankowym podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 
 
Wszystkim Klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.
Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850
BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka