PGK Żyrardów

Rok 2010

Nawigacja

Treść

 


Żyrardów, dn. 21.12.2010

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

         Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny 2/EK/2010 „ Na usługi w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych”, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759), nie wpłynęła żadna ważna oferta.  W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia  postępowanie

drukuj ()

 


Żyrardów, dn. 20.12.2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny: 1/EK/2010 „Na usługi w zakresie ubezpieczeń: majątkowych, maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz komunikacyjnych w podziale na zadania, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęła jedna oferta na zadanie I. W wyniku badania i oceny, oferta firmy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro regionalne w Warszawie ul.Szlenkierów 1   01-181 Warszawa  została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ oraz wymagania Prawa zamówień publicznych.

drukuj ()


Żyrardów, 16.12.2010r.

 

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w  Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r – Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Zadanie 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie” w ramach Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności.

drukuj ()


Żyrardów, 10.12.2010

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2010r., Dz.U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony : Na usługi w zakresie ubezpieczeń: komunikacyjnych.

drukuj ()


Żyrardów, 10.12.2010r.

 

OGŁOSZENIE

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 10.11.2010 r., ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane - Zadanie 7B pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.11-go Listopada w Żyrardowie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 03.12.2010r.

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/1/2010/POIiŚ

 Dotyczy: zamówienia publicznego dla zadania 11A pn.: „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski” realizowanego w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa       w mieście Żyrardów – Etap II", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego      na podstawie Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759)

 

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia        

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759) - na Zadanie 11A pn.: „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski”, udzielono zamówienia  firmie: BUD – INVENT Sp. z o.o.,
ul. Filtrowa 67 bud. D Lok. 111, 02 - 055 Warszawa.

            Umowa na realizację w/w zadnia została podpisana w dniu 02.12.2010 r.

drukuj ()


Żyrardów, 26.11.2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2010r., Dz.U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony : Na usługi w zakresie ubezpieczeń: majątkowych, maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz komunikacyjnych w podziale na zadania.

drukuj ()


Żyrardów, dn. 25.11.2010 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów [Słabomierz - Krzyżówka]”.

drukuj ()

 


Żyrardów, dnia 10.11.2010r.

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/1/2010/POIiŚ

Dotyczy: zamówienia publicznego dla zadania 11B pn.: „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759).

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty      

      Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759), wpłynęło 7 ofert.

       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia iż w wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę: 

BUD – INVENT Sp. z o.o., ul. Filtrowa 67 bud. D lok. 111, 02-055 Warszawa - została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę

Jednocześnie przedstawiamy wszystkich Wykonawców, którzy brali udział w w/w postępowaniu przetargowym, a także punktację przyznaną złożonym przez nich ofertom:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Kryteria oceny – najniższa cena

Łączna punktacja max 100 pkt

1

NBQ Sp. z o.o.

ul. Gdańska 3c

70-660 Szczecin


 

Oferta odrzucona

2

 

Egis Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa

63

3

 

DOM INŻYNIERSKI „PROMIS” S.A.

ul. Stoisława 2

70-223 Szczecin

92

4

 

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 15 B

02-676 Warszawa

68

5

BUD - INVENT Sp. z o.o.

ul. Filtrowa 67 bud. D lok. 111

02-055 Warszawa

100

6

SAFEGE S.A Oddział w Polsce

ul. Solec 22

00-410 Warszawa

74

 

7

 

Lider: DDG Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Janowska 11D

21-500 Biała Podlaska

Partner: Instalacje Sanitarne
Andrzej Wasiluk

ul. Ogrodowa 20

21-500 Biała Podlaska

82

drukuj ()

 

 

 Żyrardów, dn. 29.10.2010

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny: 3/10/2010 na "Dostawa (leasing operacyjny) koparko ładowarki kołowej", przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęła jedna oferta. W wyniku badania i oceny, oferta firmy  Bergerat Monnoyeur Spółka z o.o. ul.Kolejowa 75   05-092 Łomianki, została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ oraz wymagania Prawa zamówień publicznych. Oferta w ocenie Zamawiającego uzyskała 100 pkt w kryterium cena.

drukuj ()

 

 

         Żyrardów, dnia 20.10.2010r.

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/2/2010/POIiŚ

Dotyczy: zamówienia publicznego dla zadania 12 pn.: „Działania informacyjne
i promujące” realizowanego w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 31.12.2008r. - na Zadanie 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące” zamówienia udzielono firmie: PHIN Consulting Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Częstochowska 63 (93 - 121 Łódź).

      Umowa na realizację w/w zadnia została podpisana w dniu 18.10.2010r.

 

                       

drukuj ()

 

Żyrardów, dn.14.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2010r., Dz.U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawa (leasing operacyjny) koparko-ładowarki kołowej”

drukuj ()

 

    

 Żyrardów, dnia 11.10.2010r.

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/2/2010/POIiŚ

Dotyczy: zamówienia publicznego dla zadania 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące” realizowanego w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 

     Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych  w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 31.12.2008r. - na Zadanie 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące” wpłynęły 3 oferty.

          W wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę: PHIN Consulting Sp. z o. o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Częstochowska 63 (93 - 121 Łódź) - została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

                       

drukuj ()

 

 

Żyrardów, 06.10.2010

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. działając na mocy art.93 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 29.01.2004r.–Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z dnia 08.06.2010r. Dz.U.Nr 113 poz.759) zawiadamia o unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę ( leasing operacyjny)  koparko-ładowarki kołowej”.

               W toku postępowania ustalono, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

drukuj ()

 

Żyrardów, 05.10.2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny: 2/10/2010 na "Dostawa (leasing operacyjny) ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem komunalnym", przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęła jedna oferta. W wyniku badania i oceny, oferta firmy  Mss Finance Celina Frydel Burdyna   ul.Wiolinowa 7/6   02-785 Warszawa, została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ oraz wymagania Prawa zamówień publicznych. Oferta w ocenie Zamawiającego uzyskała 100 pkt w kryterium cena.

drukuj ()


 Żyrardów  16.09.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2010r., Dz.U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawa (leasing operacyjny) ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem komunalnym”

drukuj ()


 Żyrardów  03.09.2010

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2010r., Dz.U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawa (leasing operacyjny) koparko-ładowarki kołowej”.

drukuj ()


 Żyrardów  01.09.2010

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/JRP/2/10 prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na realizację zadań (części): Część I : Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Chłodnej, Podmiejskiej, Twardowskiego, Witosa i Zacisznej w Żyrardowie”, Część II: Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Olsztyńskiej, Piastowskiej, Stefana Żeromskiego w Żyrardowie”, Część III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowej w Żyrardowie.

            Na podstawie § 52 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”   Sp. z o.o. z dnia 31.12.2008 r., PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.  informuje, że w wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/JRP/2/10 na realizację zadań (części):

Część I : Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Chłodnej, Podmiejskiej, Twardowskiego, Witosa i Zacisznej w Żyrardowie”,

Część II: Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Olsztyńskiej, Piastowskiej, Stefana Żeromskiego w Żyrardowie”,

Część III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowej w Żyrardowie”,

przeprowadzonego w trybie przetargu negocjacji bez ogłoszenia, na każdą z części wpłynęło po jednej ofercie:

Część I : GEO-BUD s.c, Anna Sabat, Leszek Karkuciński, 96-300 Puszcza Mariańska, ul. Króla Jana Sobieskiego nr 3: oferta  na kwotę brutto  72 956,00 zł,

Część II:  GEIZER Zbigniew Gajek, Instalatorstwo Sanitarne, Grzejne i Gazowe, Roboty ziemne, Łubno 11B w Wiskitkach: oferta  na kwotę brutto  40 194,12 zł,

Część III:  USŁUGI SPRZĘTOWE – ROBOTY ZIEMNE Instalatorstwo wodno - kanalizacyjne Jan Radgowski ul. Olsztyńska 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki: oferta  na kwotę brutto 116 062,26  zł.

  W wyniku badania i oceny ofert ostatecznych Wykonawców dla każdej z części:

Część I : GEO-BUD s.c, Anna Sabat, Leszek Karkuciński, 96-300 Puszcza Mariańska, ul.  Króla Jana Sobieskiego nr 3,

Część II:  GEIZER Zbigniew Gajek, Instalatorstwo Sanitarne, Grzejne i Gazowe, Roboty ziemne, Łubno 11B w Wiskitkach,

Część III:  USŁUGI SPRZĘTOWE – ROBOTY ZIEMNE Instalatorstwo wodno - kanalizacyjne Jan Radgowski ul. Olsztyńska 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

odpowiednio każda z ofert dla każdej z części została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ. 

 

                                                                                                  

drukuj ()


 Żyrardów  31.08.2010    

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych    (t.j.  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759  ze zm.). ogłasza przetarg nieograniczony na usługi - Zadanie 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące”  w ramach Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności.

drukuj ()


 Żyrardów  24.08.2010    

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2010r., Dz.U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na usługi - Zadanie 11B pn.: „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski”  w ramach Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności.

drukuj ()

                                                                                                                     


       Żyrardów 12.08.2010  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejącej instalacji teleinformatycznej w części istniejącej budynku biurowego i wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej w części dobudowanej budynku biurowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., udzielono zamówienia uzupełniającego Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. zadania pn.: ”Rozbudowa budynku biurowego PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., remont pomieszczeń obsługi interesantów w budynku biurowym PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych”, firmie Winnicki Paweł „WINNICKI”, ul. Chopina 117 a, 96-500 Sochaczew.

drukuj ()


 Żyrardów 16.04.2010                                                                                                                         

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego


        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie § 57 pkt. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  „Żyrardów” Sp.z o.o., którego przedmiotem jest wykonanie pomostów obsługowych i drabin do dwóch mieszadeł w 3-ej  komorze nitryfikacji w  Ob.9 reaktor biologiczny oraz doposażenia w odpowiednią zasuwę odcinająca, klapę przeciwcofkową oraz odpowiednie kształtki rurociągu recyrkulacji wewnętrznej w 3-ej  komorze nitryfikacji w Ob.9 reaktor biologiczny, zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie przy ul. Czystej 5, udzielono zamówienia uzupełniającego Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. firmie Eko – MTK Sp. z o.o. z Brwinowa, ul. Kępińska 62, 05 – 840 Brwinów.

drukuj ()


 Żyrardów 26.01.2010r

                                                                                      

Nr referencyjny: ZP/JRP/7/2009

Dot.: Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa budynku biurowego PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., remont pomieszczeń obsługi interesantów w budynku biurowym PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych     (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) – w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia
05.11.2009 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia    

 

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w związku z rezygnacją firmy ROSART Lucjan Rosa z siedzibą w Warszawie z podpisania umowy na wykonanie w/w zamówienia, zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający wybrał ofertę i udzielił zamówienia na realizację w/w zadania firmie Winnicki Paweł „WINNICKI” ul. Chopina 117a, 96-503 Sochaczew. Oferta firmy Winnicki Paweł „WINNICKI” jest ofertą najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert i nie zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania
o których mowa w art. 93 ust. 1 cyt. ustawy.

drukuj ()


 Żyrardów 30-12-2009r

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO


 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   zamówienia z wolnej ręki na podstawie § 57 pkt 5) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., którego przedmiotem jest montażu systemu dozoru telewizyjnego CCTV na terenie SUW „Mokra” (prace przewidziane do realizacji w projekcie pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - etap II planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej          w ramach I Osi Priorytetowej  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko lata         2007-2013).

W zakres prac wchodzi wykonanie n/w robót:

- instalacja ośmiu kamer zewnętrznych wraz z linią światłowodową i zasilaniem   energetycznym za pomocą linii kablowej doziemnej;

- oprzewodowanie systemu;

- podłączenie do centrum monitoringu oraz do punktu obserwacji i sterowania w budynku hali filtrów.

Zamówienia uzupełniającego udzielono Wykonawcy zamówienia podstawowego,
tj. Zadania III – Modernizacja stacji uzdatniania wody „Mokra” i ujęcia wody „Sokule”, Część 3 - Wykonanie robót budowlanych i technologicznych na SUW „Mokra” oraz wykonanie zasilania energetycznego, instalacji elektrycznych, systemu monitoringu i AKPiA na ujęciu wody „Sokule” i SUW „Mokra”, realizowanego w ramach Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” Nr CCI 2005/PL/16/C/PE/002     w ramach Funduszu Spójności, - Konsorcjum: Lider - Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech, Cybulko, ul. Sejneńska 7,15 – 399 Białystok;
Partner – T4B Sp. z o.o., Al. J. Waszyngtona 146, 04 – 076 Warszawa.

drukuj ()

Kontakt

 • Telefonistka
W związku z pandemią, Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów, jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty: 
46 855 40 41
46 855 40 42
Kasa jest nieczynna. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej są do dyspozycji Klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
46 855 31 51
 
Przypominamy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • Klienci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, przyjmowani są tylko w ustalonych godzinach
 • Klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dezynfekator znajduje się w BOK)
 • obowiązują: bezwzględny nakaz noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych oraz dystans społeczny
 • na sali obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5
 • płatności prosimy dokonywać przelewem bankowym podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 
 
Wszystkim Klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.
Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850
BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka