PGK Żyrardów

Rok 2010

Nawigacja

Treść

 


Żyrardów, dn. 21.12.2010

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

         Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny 2/EK/2010 „ Na usługi w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych”, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759), nie wpłynęła żadna ważna oferta.  W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia  postępowanie

drukuj ()

 


Żyrardów, dn. 20.12.2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny: 1/EK/2010 „Na usługi w zakresie ubezpieczeń: majątkowych, maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz komunikacyjnych w podziale na zadania, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęła jedna oferta na zadanie I. W wyniku badania i oceny, oferta firmy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro regionalne w Warszawie ul.Szlenkierów 1   01-181 Warszawa  została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ oraz wymagania Prawa zamówień publicznych.

drukuj ()


Żyrardów, 16.12.2010r.

 

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w  Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r – Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Zadanie 4 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie” w ramach Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności.

drukuj ()


Żyrardów, 10.12.2010

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2010r., Dz.U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony : Na usługi w zakresie ubezpieczeń: komunikacyjnych.

drukuj ()


Żyrardów, 10.12.2010r.

 

OGŁOSZENIE

         Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.  zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 10.11.2010 r., ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowane - Zadanie 7B pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.11-go Listopada w Żyrardowie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 03.12.2010r.

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/1/2010/POIiŚ

 Dotyczy: zamówienia publicznego dla zadania 11A pn.: „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski” realizowanego w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa       w mieście Żyrardów – Etap II", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego      na podstawie Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759)

 

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia        

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759) - na Zadanie 11A pn.: „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski”, udzielono zamówienia  firmie: BUD – INVENT Sp. z o.o.,
ul. Filtrowa 67 bud. D Lok. 111, 02 - 055 Warszawa.

            Umowa na realizację w/w zadnia została podpisana w dniu 02.12.2010 r.

drukuj ()


Żyrardów, 26.11.2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2010r., Dz.U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony : Na usługi w zakresie ubezpieczeń: majątkowych, maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz komunikacyjnych w podziale na zadania.

drukuj ()


Żyrardów, dn. 25.11.2010 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów [Słabomierz - Krzyżówka]”.

drukuj ()

 


Żyrardów, dnia 10.11.2010r.

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/1/2010/POIiŚ

Dotyczy: zamówienia publicznego dla zadania 11B pn.: „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759).

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty      

      Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759), wpłynęło 7 ofert.

       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia iż w wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę: 

BUD – INVENT Sp. z o.o., ul. Filtrowa 67 bud. D lok. 111, 02-055 Warszawa - została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę

Jednocześnie przedstawiamy wszystkich Wykonawców, którzy brali udział w w/w postępowaniu przetargowym, a także punktację przyznaną złożonym przez nich ofertom:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Kryteria oceny – najniższa cena

Łączna punktacja max 100 pkt

1

NBQ Sp. z o.o.

ul. Gdańska 3c

70-660 Szczecin


 

Oferta odrzucona

2

 

Egis Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa

63

3

 

DOM INŻYNIERSKI „PROMIS” S.A.

ul. Stoisława 2

70-223 Szczecin

92

4

 

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 15 B

02-676 Warszawa

68

5

BUD - INVENT Sp. z o.o.

ul. Filtrowa 67 bud. D lok. 111

02-055 Warszawa

100

6

SAFEGE S.A Oddział w Polsce

ul. Solec 22

00-410 Warszawa

74

 

7

 

Lider: DDG Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Janowska 11D

21-500 Biała Podlaska

Partner: Instalacje Sanitarne
Andrzej Wasiluk

ul. Ogrodowa 20

21-500 Biała Podlaska

82

drukuj ()

 

 

 Żyrardów, dn. 29.10.2010

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny: 3/10/2010 na "Dostawa (leasing operacyjny) koparko ładowarki kołowej", przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęła jedna oferta. W wyniku badania i oceny, oferta firmy  Bergerat Monnoyeur Spółka z o.o. ul.Kolejowa 75   05-092 Łomianki, została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ oraz wymagania Prawa zamówień publicznych. Oferta w ocenie Zamawiającego uzyskała 100 pkt w kryterium cena.

drukuj ()

 

 

         Żyrardów, dnia 20.10.2010r.

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/2/2010/POIiŚ

Dotyczy: zamówienia publicznego dla zadania 12 pn.: „Działania informacyjne
i promujące” realizowanego w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 31.12.2008r. - na Zadanie 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące” zamówienia udzielono firmie: PHIN Consulting Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Częstochowska 63 (93 - 121 Łódź).

      Umowa na realizację w/w zadnia została podpisana w dniu 18.10.2010r.

 

                       

drukuj ()

 

Żyrardów, dn.14.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2010r., Dz.U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawa (leasing operacyjny) koparko-ładowarki kołowej”

drukuj ()

 

    

 Żyrardów, dnia 11.10.2010r.

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/2/2010/POIiŚ

Dotyczy: zamówienia publicznego dla zadania 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące” realizowanego w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 

     Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych  w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 31.12.2008r. - na Zadanie 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące” wpłynęły 3 oferty.

          W wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę: PHIN Consulting Sp. z o. o.  z siedzibą w Łodzi, ul. Częstochowska 63 (93 - 121 Łódź) - została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

                       

drukuj ()

 

 

Żyrardów, 06.10.2010

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. działając na mocy art.93 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 29.01.2004r.–Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z dnia 08.06.2010r. Dz.U.Nr 113 poz.759) zawiadamia o unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę ( leasing operacyjny)  koparko-ładowarki kołowej”.

               W toku postępowania ustalono, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

drukuj ()

 

Żyrardów, 05.10.2010

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny: 2/10/2010 na "Dostawa (leasing operacyjny) ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem komunalnym", przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęła jedna oferta. W wyniku badania i oceny, oferta firmy  Mss Finance Celina Frydel Burdyna   ul.Wiolinowa 7/6   02-785 Warszawa, została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ oraz wymagania Prawa zamówień publicznych. Oferta w ocenie Zamawiającego uzyskała 100 pkt w kryterium cena.

drukuj ()


 Żyrardów  16.09.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2010r., Dz.U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawa (leasing operacyjny) ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem komunalnym”

drukuj ()


 Żyrardów  03.09.2010

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2010r., Dz.U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawa (leasing operacyjny) koparko-ładowarki kołowej”.

drukuj ()


 Żyrardów  01.09.2010

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/JRP/2/10 prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na realizację zadań (części): Część I : Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Chłodnej, Podmiejskiej, Twardowskiego, Witosa i Zacisznej w Żyrardowie”, Część II: Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Olsztyńskiej, Piastowskiej, Stefana Żeromskiego w Żyrardowie”, Część III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowej w Żyrardowie.

            Na podstawie § 52 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”   Sp. z o.o. z dnia 31.12.2008 r., PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.  informuje, że w wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/JRP/2/10 na realizację zadań (części):

Część I : Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Chłodnej, Podmiejskiej, Twardowskiego, Witosa i Zacisznej w Żyrardowie”,

Część II: Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Olsztyńskiej, Piastowskiej, Stefana Żeromskiego w Żyrardowie”,

Część III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowej w Żyrardowie”,

przeprowadzonego w trybie przetargu negocjacji bez ogłoszenia, na każdą z części wpłynęło po jednej ofercie:

Część I : GEO-BUD s.c, Anna Sabat, Leszek Karkuciński, 96-300 Puszcza Mariańska, ul. Króla Jana Sobieskiego nr 3: oferta  na kwotę brutto  72 956,00 zł,

Część II:  GEIZER Zbigniew Gajek, Instalatorstwo Sanitarne, Grzejne i Gazowe, Roboty ziemne, Łubno 11B w Wiskitkach: oferta  na kwotę brutto  40 194,12 zł,

Część III:  USŁUGI SPRZĘTOWE – ROBOTY ZIEMNE Instalatorstwo wodno - kanalizacyjne Jan Radgowski ul. Olsztyńska 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki: oferta  na kwotę brutto 116 062,26  zł.

  W wyniku badania i oceny ofert ostatecznych Wykonawców dla każdej z części:

Część I : GEO-BUD s.c, Anna Sabat, Leszek Karkuciński, 96-300 Puszcza Mariańska, ul.  Króla Jana Sobieskiego nr 3,

Część II:  GEIZER Zbigniew Gajek, Instalatorstwo Sanitarne, Grzejne i Gazowe, Roboty ziemne, Łubno 11B w Wiskitkach,

Część III:  USŁUGI SPRZĘTOWE – ROBOTY ZIEMNE Instalatorstwo wodno - kanalizacyjne Jan Radgowski ul. Olsztyńska 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

odpowiednio każda z ofert dla każdej z części została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ. 

 

                                                                                                  

drukuj ()


 Żyrardów  31.08.2010    

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych    (t.j.  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759  ze zm.). ogłasza przetarg nieograniczony na usługi - Zadanie 12 pn.: „Działania informacyjne i promujące”  w ramach Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności.

drukuj ()


 Żyrardów  24.08.2010    

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2010r., Dz.U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony na usługi - Zadanie 11B pn.: „Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestorski”  w ramach Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap II”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności.

drukuj ()

                                                                                                                     


       Żyrardów 12.08.2010  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejącej instalacji teleinformatycznej w części istniejącej budynku biurowego i wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej w części dobudowanej budynku biurowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., udzielono zamówienia uzupełniającego Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. zadania pn.: ”Rozbudowa budynku biurowego PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., remont pomieszczeń obsługi interesantów w budynku biurowym PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych”, firmie Winnicki Paweł „WINNICKI”, ul. Chopina 117 a, 96-500 Sochaczew.

drukuj ()


 Żyrardów 16.04.2010                                                                                                                         

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego


        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie § 57 pkt. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  „Żyrardów” Sp.z o.o., którego przedmiotem jest wykonanie pomostów obsługowych i drabin do dwóch mieszadeł w 3-ej  komorze nitryfikacji w  Ob.9 reaktor biologiczny oraz doposażenia w odpowiednią zasuwę odcinająca, klapę przeciwcofkową oraz odpowiednie kształtki rurociągu recyrkulacji wewnętrznej w 3-ej  komorze nitryfikacji w Ob.9 reaktor biologiczny, zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie przy ul. Czystej 5, udzielono zamówienia uzupełniającego Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. firmie Eko – MTK Sp. z o.o. z Brwinowa, ul. Kępińska 62, 05 – 840 Brwinów.

drukuj ()


 Żyrardów 26.01.2010r

                                                                                      

Nr referencyjny: ZP/JRP/7/2009

Dot.: Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa budynku biurowego PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., remont pomieszczeń obsługi interesantów w budynku biurowym PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych     (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) – w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia
05.11.2009 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia    

 

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w związku z rezygnacją firmy ROSART Lucjan Rosa z siedzibą w Warszawie z podpisania umowy na wykonanie w/w zamówienia, zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający wybrał ofertę i udzielił zamówienia na realizację w/w zadania firmie Winnicki Paweł „WINNICKI” ul. Chopina 117a, 96-503 Sochaczew. Oferta firmy Winnicki Paweł „WINNICKI” jest ofertą najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert i nie zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania
o których mowa w art. 93 ust. 1 cyt. ustawy.

drukuj ()


 Żyrardów 30-12-2009r

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO


 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   zamówienia z wolnej ręki na podstawie § 57 pkt 5) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., którego przedmiotem jest montażu systemu dozoru telewizyjnego CCTV na terenie SUW „Mokra” (prace przewidziane do realizacji w projekcie pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - etap II planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej          w ramach I Osi Priorytetowej  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko lata         2007-2013).

W zakres prac wchodzi wykonanie n/w robót:

- instalacja ośmiu kamer zewnętrznych wraz z linią światłowodową i zasilaniem   energetycznym za pomocą linii kablowej doziemnej;

- oprzewodowanie systemu;

- podłączenie do centrum monitoringu oraz do punktu obserwacji i sterowania w budynku hali filtrów.

Zamówienia uzupełniającego udzielono Wykonawcy zamówienia podstawowego,
tj. Zadania III – Modernizacja stacji uzdatniania wody „Mokra” i ujęcia wody „Sokule”, Część 3 - Wykonanie robót budowlanych i technologicznych na SUW „Mokra” oraz wykonanie zasilania energetycznego, instalacji elektrycznych, systemu monitoringu i AKPiA na ujęciu wody „Sokule” i SUW „Mokra”, realizowanego w ramach Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” Nr CCI 2005/PL/16/C/PE/002     w ramach Funduszu Spójności, - Konsorcjum: Lider - Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech, Cybulko, ul. Sejneńska 7,15 – 399 Białystok;
Partner – T4B Sp. z o.o., Al. J. Waszyngtona 146, 04 – 076 Warszawa.

drukuj ()

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka