PGK Żyrardów

Rok 2009

Nawigacja

Treść

 

   Żyrardów, dnia 23.12.2009 r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Nr referencyjny: ZP/JRP/7/2009

Dot.: Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa budynku biurowego PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., remont pomieszczeń obsługi interesantów w budynku biurowym PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych     (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) – w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 05.11.2009 r.


      Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Rozbudowa budynku biurowego PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., remont pomieszczeń obsługi w budynku biurowym PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło osiem ofert.

     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.), zwanej dalej Upzp, Zamawiający zawiadamia iż w wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę:  ROSART Lucjan Rosa, ul. Gabriela 3, 01 - 347 Warszawa  - została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w Upzp oraz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

drukuj ()

 

   Żyrardów, dnia 10.12.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   zamówienia z wolnej ręki na podstawie § 57 pkt 5) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., którego przedmiotem jest wykonanie robót polegających na zapewnieniu stałego
i niezawodnego podglądu parametrów studni BE-1B, co przełoży się na pełne bezpieczeństwo ujęcia wody „Sokule”. W ramach robót przebudowany zostanie system sterowania automatyką pompy głębinowej studni, co pozwoli na pomiar poziomu lustra wody
i parametrów pracy pompy.

W zakres prac wchodzi wykonanie n/w robót:

- wymiana głowicy pompy głębinowej,

- montaż armatury tj.: sondy konduktometrycznej, sondy hydrostatycznej, przepływomierza,    zaworu zwrotnego, kurka probierczego, manometru oraz zainstalowanie w szafie sterowniczej elementów automatyki, które umożliwią rozruch pompy, kontrolę poprawności zasilania w trakcie pracy urządzenia, zbieranie sygnałów pomiarowych i wystawianie sygnałów sterujących.

Zamówienia uzupełniającego udzielono Wykonawcy zamówienia podstawowego,
tj. Zadania III – Modernizacja stacji uzdatniania wody „Mokra” i ujęcia wody „Sokule”, Część 3 - Wykonanie robót budowlanych i technologicznych na SUW „Mokra” oraz wykonanie zasilania energetycznego, instalacji elektrycznych, systemu monitoringu i AKPiA na ujęciu wody „Sokule” i SUW „Mokra”, realizowanego w ramach Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” Nr CCI 2005/PL/16/C/PE/002     w ramach Funduszu Spójności, - Konsorcjum: Lider - Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech, Cybulko, ul. Sejneńska 7,15 – 399 Białystok; Partner – T4B Sp. z o.o., Al. J. Waszyngtona 146, 04 – 076 Warszawa.

drukuj ()

 

 

 

 Żyrardów, dnia 09.12.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr TO/3/2009, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę tłoczni ścieków wraz z montażem”


Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na „Dostawę tłoczni ścieków wraz z montażem”  wpłynęła jedna oferta: 1) WILO POLSKA Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 35 ust. 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny oferty w w/w postępowaniu, oferta złożona przez firmę: WILO POLSKA  Sp. z o.o. Al. Krakowska 38, Janki, 05-090 Raszyn została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ.

drukuj ()

 

 

 

 Żyrardów  27-11-2009 r.

 
OGŁOSZENIE DO PRZETARGU
 
 
Pytania i odpowiedzi Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa budynku biurowego PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., remont pomieszczeń obsługi interesantów
w budynku biurowym PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych”
 

            W związku ze złożoną przez Wykonawcę prośbą dotyczącą udostępnienia kosztorysów w formie elektronicznej w programie NORMA w wersji ath, Zamawiający udostępnia na stronie www.pgk.zyrardow.pl kosztorysy w w/w programie, rozszerzenie ath dla zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa budynku biurowego PGK „Żyrardów”
Sp. z o.o., remont pomieszczeń obsługi interesantów w budynku biurowym PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych” dla poszczególnych branż.

drukuj ()

 

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE REGULAMIN

 Regulamin udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.

drukuj ()

 

 Żyrardów 21-10-2009r

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie § 57 pkt 5) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na regulacji osiowej (wysokościowej) n/w przewodów wodociągowych znajdujących się w ul. Żeromskiego i ul. Mokrej w sąsiedztwie komory zasuw K-1 w Żyrardowie:

- przewód żeliwny DN 500 mm doprowadzający wodę surową z ujęcia wody „Sokule” do komory zasuw K-1, o długości 18 mb;

- dwa przewody żeliwne DN 400 mm odprowadzające wodę surową z komory K-1 do stacji uzdatniania wody „Mokra”, o długości 18 mb (każdy);

- przewód żeliwny DN 500 mm doprowadzający wodę uzdatnioną ze stacji uzdatniania wody   „Mokra” do komory K-1, o długości 18 mb;

- przewód żeliwny DN 400 mm odprowadzający wodę uzdatnioną z komory zasuw K-1w kierunku miasta, o długości 18 mb,

udzielono zamówienia uzupełniającego Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. zadania IX pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Żyrardowie”, część I - Modernizacja istniejących sieci wodociągowych

-  Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Żeromskiego w Żyrardowie, realizowanego w ramach projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” Nr 2005/PL/16/C/PE/002 w ramach Funduszu Spójności, firmie USŁUGI SPRZĘTOWE ROBOTY ZIEMNE Instalatorstwo wodno – kanalizacyjne Jan Radgowski, ul. Olsztyńska 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

drukuj ()

 

 Żyrardów 9-10-2009r

 

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie $ 56 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w PGK "Żyrardów" Sp. z o.o  na wykonanie robót polegających na wykonaniu robót dodatkowych na kanale odpływowym ob.15, odprowadzającym ścieki z osadników wtórnych ob.11.1 i 11.2 do osadników Dorra Ob.12.1 i 12.2  w dniu 30.09.2009r., została zawarta umowa z Firmą Eko-MTK Sp. z o.o. z Brwinowa ul. Kępińska 62.

drukuj ()

 

 

Żyrardów 9-10-2009r

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie $ 56 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w PGK "Żyrardów" Sp. z o.o  na wykonanie robót polegających na: - przebudowie istniejącego rurociągu transportującego osad z osadników Dorra ob.12.1 do przepompowni osadu ob.21 kolidującego z nowobudowaną komorą kontaktową ob.21.3,  - demontażu istniejącej kolumny centralnej i wykonaniu nowej ze stali kwasoodpornej w ob.12.1 osadnika Dorra, w dniu 28.09.2009r. , została zawarta umowa z Firmą Eko-MTK Sp. z o.o. z Brwinowa ul. Kępińskiej 62.

drukuj ()

 

 

Żyrardów 9-10-2009r

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie $ 56 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w PGK "Żyrardów" Sp. z o.o  na wykonanie robót polegających na: - demontażu istniejącej kolumny centralnej i wykonaniu nowej ze stali kwasoodpornej w ob.12.2 osadnika Dorra, w dniu 29.09.2009r. , została zawarta umowa z Firmą Eko-MTK Sp. z o.o. z Brwinowa ul. Kępińskiej 62.

drukuj ()

 

 Żyrardów 9-10-2009r

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie $ 57 pkt.5  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w PGK "Żyrardów" Sp. z o.o , którego przedmiotem jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zasilaniem w energię elektryczną i sterowaniem w modernizowanych pomieszczeniach sterowni, holu i magazynu zlokalizowanych na parterze pompowni głównej Ob.6. na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie przy ul.Czystej 5, udzielono zamówienia uzupełniającego Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. firmie Eko-MTK Sp. z o.o. z Brwinowa ul. Kępińskiej 62, 05-840 Brwinów.

drukuj ()

 

 

 Żyrardów 7-10-2009r

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na: „Leasing operacyjny pojazdu technicznego dla grupy wodociągowej o dmc do 3, 5 t” wpłynęły trzy oferty: 1) BRE Leasing Sp. z o. o. , Mercedes-Benz Sp. z o.o., Millennium Leasing Sp. z o.o. Działając na podstawie § 35 ust. 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu, oferta złożona przez BRE Leasing Sp. z o.o. Oddział Katowice, ul.Powstańców 43, 40-024 Katowice została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ. Jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

drukuj ()

 

 

 Żyrardów 7-10-2009r

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

         Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na: „Leasing operacyjny pojazdu technicznego dla grupy kanalizacyjnej o dmc do 3, 5 t” wpłynęły dwie oferty: 1) Millennium Leasing Sp. z o.o 2) BRE Leasing Sp. z o. o.. Działając na podstawie § 35 ust. 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu, oferta złożona przez Millenium Leasing Sp. z o.o. , ul.Żaryna 2a, 02-592 Warszawa została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ. 

drukuj ()

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka