PGK Żyrardów

Rok 2009

Nawigacja

Treść

 

   Żyrardów, dnia 23.12.2009 r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Nr referencyjny: ZP/JRP/7/2009

Dot.: Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa budynku biurowego PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., remont pomieszczeń obsługi interesantów w budynku biurowym PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych     (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) – w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 05.11.2009 r.


      Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Rozbudowa budynku biurowego PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., remont pomieszczeń obsługi w budynku biurowym PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło osiem ofert.

     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.), zwanej dalej Upzp, Zamawiający zawiadamia iż w wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu oferta złożona przez firmę:  ROSART Lucjan Rosa, ul. Gabriela 3, 01 - 347 Warszawa  - została uznana za najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia warunki określone w Upzp oraz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i spośród złożonych ważnych ofert jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

drukuj ()

 

   Żyrardów, dnia 10.12.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   zamówienia z wolnej ręki na podstawie § 57 pkt 5) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., którego przedmiotem jest wykonanie robót polegających na zapewnieniu stałego
i niezawodnego podglądu parametrów studni BE-1B, co przełoży się na pełne bezpieczeństwo ujęcia wody „Sokule”. W ramach robót przebudowany zostanie system sterowania automatyką pompy głębinowej studni, co pozwoli na pomiar poziomu lustra wody
i parametrów pracy pompy.

W zakres prac wchodzi wykonanie n/w robót:

- wymiana głowicy pompy głębinowej,

- montaż armatury tj.: sondy konduktometrycznej, sondy hydrostatycznej, przepływomierza,    zaworu zwrotnego, kurka probierczego, manometru oraz zainstalowanie w szafie sterowniczej elementów automatyki, które umożliwią rozruch pompy, kontrolę poprawności zasilania w trakcie pracy urządzenia, zbieranie sygnałów pomiarowych i wystawianie sygnałów sterujących.

Zamówienia uzupełniającego udzielono Wykonawcy zamówienia podstawowego,
tj. Zadania III – Modernizacja stacji uzdatniania wody „Mokra” i ujęcia wody „Sokule”, Część 3 - Wykonanie robót budowlanych i technologicznych na SUW „Mokra” oraz wykonanie zasilania energetycznego, instalacji elektrycznych, systemu monitoringu i AKPiA na ujęciu wody „Sokule” i SUW „Mokra”, realizowanego w ramach Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” Nr CCI 2005/PL/16/C/PE/002     w ramach Funduszu Spójności, - Konsorcjum: Lider - Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech, Cybulko, ul. Sejneńska 7,15 – 399 Białystok; Partner – T4B Sp. z o.o., Al. J. Waszyngtona 146, 04 – 076 Warszawa.

drukuj ()

 

 

 

 Żyrardów, dnia 09.12.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr TO/3/2009, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę tłoczni ścieków wraz z montażem”


Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, iż w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na „Dostawę tłoczni ścieków wraz z montażem”  wpłynęła jedna oferta: 1) WILO POLSKA Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 35 ust. 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny oferty w w/w postępowaniu, oferta złożona przez firmę: WILO POLSKA  Sp. z o.o. Al. Krakowska 38, Janki, 05-090 Raszyn została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ.

drukuj ()

 

 

 

 Żyrardów  27-11-2009 r.

 
OGŁOSZENIE DO PRZETARGU
 
 
Pytania i odpowiedzi Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa budynku biurowego PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., remont pomieszczeń obsługi interesantów
w budynku biurowym PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych”
 

            W związku ze złożoną przez Wykonawcę prośbą dotyczącą udostępnienia kosztorysów w formie elektronicznej w programie NORMA w wersji ath, Zamawiający udostępnia na stronie www.pgk.zyrardow.pl kosztorysy w w/w programie, rozszerzenie ath dla zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa budynku biurowego PGK „Żyrardów”
Sp. z o.o., remont pomieszczeń obsługi interesantów w budynku biurowym PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych” dla poszczególnych branż.

drukuj ()

 

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE REGULAMIN

 Regulamin udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.

drukuj ()

 

 Żyrardów 21-10-2009r

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie § 57 pkt 5) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na regulacji osiowej (wysokościowej) n/w przewodów wodociągowych znajdujących się w ul. Żeromskiego i ul. Mokrej w sąsiedztwie komory zasuw K-1 w Żyrardowie:

- przewód żeliwny DN 500 mm doprowadzający wodę surową z ujęcia wody „Sokule” do komory zasuw K-1, o długości 18 mb;

- dwa przewody żeliwne DN 400 mm odprowadzające wodę surową z komory K-1 do stacji uzdatniania wody „Mokra”, o długości 18 mb (każdy);

- przewód żeliwny DN 500 mm doprowadzający wodę uzdatnioną ze stacji uzdatniania wody   „Mokra” do komory K-1, o długości 18 mb;

- przewód żeliwny DN 400 mm odprowadzający wodę uzdatnioną z komory zasuw K-1w kierunku miasta, o długości 18 mb,

udzielono zamówienia uzupełniającego Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. zadania IX pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Żyrardowie”, część I - Modernizacja istniejących sieci wodociągowych

-  Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Żeromskiego w Żyrardowie, realizowanego w ramach projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” Nr 2005/PL/16/C/PE/002 w ramach Funduszu Spójności, firmie USŁUGI SPRZĘTOWE ROBOTY ZIEMNE Instalatorstwo wodno – kanalizacyjne Jan Radgowski, ul. Olsztyńska 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

drukuj ()

 

 Żyrardów 9-10-2009r

 

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie $ 56 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w PGK "Żyrardów" Sp. z o.o  na wykonanie robót polegających na wykonaniu robót dodatkowych na kanale odpływowym ob.15, odprowadzającym ścieki z osadników wtórnych ob.11.1 i 11.2 do osadników Dorra Ob.12.1 i 12.2  w dniu 30.09.2009r., została zawarta umowa z Firmą Eko-MTK Sp. z o.o. z Brwinowa ul. Kępińska 62.

drukuj ()

 

 

Żyrardów 9-10-2009r

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie $ 56 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w PGK "Żyrardów" Sp. z o.o  na wykonanie robót polegających na: - przebudowie istniejącego rurociągu transportującego osad z osadników Dorra ob.12.1 do przepompowni osadu ob.21 kolidującego z nowobudowaną komorą kontaktową ob.21.3,  - demontażu istniejącej kolumny centralnej i wykonaniu nowej ze stali kwasoodpornej w ob.12.1 osadnika Dorra, w dniu 28.09.2009r. , została zawarta umowa z Firmą Eko-MTK Sp. z o.o. z Brwinowa ul. Kępińskiej 62.

drukuj ()

 

 

Żyrardów 9-10-2009r

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie $ 56 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w PGK "Żyrardów" Sp. z o.o  na wykonanie robót polegających na: - demontażu istniejącej kolumny centralnej i wykonaniu nowej ze stali kwasoodpornej w ob.12.2 osadnika Dorra, w dniu 29.09.2009r. , została zawarta umowa z Firmą Eko-MTK Sp. z o.o. z Brwinowa ul. Kępińskiej 62.

drukuj ()

 

 Żyrardów 9-10-2009r

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie $ 57 pkt.5  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w PGK "Żyrardów" Sp. z o.o , którego przedmiotem jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zasilaniem w energię elektryczną i sterowaniem w modernizowanych pomieszczeniach sterowni, holu i magazynu zlokalizowanych na parterze pompowni głównej Ob.6. na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie przy ul.Czystej 5, udzielono zamówienia uzupełniającego Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. firmie Eko-MTK Sp. z o.o. z Brwinowa ul. Kępińskiej 62, 05-840 Brwinów.

drukuj ()

 

 

 Żyrardów 7-10-2009r

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na: „Leasing operacyjny pojazdu technicznego dla grupy wodociągowej o dmc do 3, 5 t” wpłynęły trzy oferty: 1) BRE Leasing Sp. z o. o. , Mercedes-Benz Sp. z o.o., Millennium Leasing Sp. z o.o. Działając na podstawie § 35 ust. 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu, oferta złożona przez BRE Leasing Sp. z o.o. Oddział Katowice, ul.Powstańców 43, 40-024 Katowice została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ. Jest to oferta zawierająca najniższą cenę.

drukuj ()

 

 

 Żyrardów 7-10-2009r

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

         Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na: „Leasing operacyjny pojazdu technicznego dla grupy kanalizacyjnej o dmc do 3, 5 t” wpłynęły dwie oferty: 1) Millennium Leasing Sp. z o.o 2) BRE Leasing Sp. z o. o.. Działając na podstawie § 35 ust. 6 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny ofert w w/w postępowaniu, oferta złożona przez Millenium Leasing Sp. z o.o. , ul.Żaryna 2a, 02-592 Warszawa została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ. 

drukuj ()

Kontakt

 • Telefonistka
W związku z pandemią, Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów, jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty: 
46 855 40 41
46 855 40 42
Kasa jest nieczynna. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem, podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy.
 
Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zakład Zieleni Miejskiej są do dyspozycji Klientów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
46 855 31 51
 
Przypominamy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników:
 • Klienci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, przyjmowani są tylko w ustalonych godzinach
 • Klienci obsługiwani są po uprzedniej dezynfekcji rąk (bezdotykowy dezynfekator znajduje się w BOK)
 • obowiązują: bezwzględny nakaz noszenia maseczek, rękawiczek ochronnych oraz dystans społeczny
 • na sali obsługiwana jest jednocześnie tylko 1 osoba
 • prosimy o stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników spółki
 • wszelką korespondencję prosimy umieszczać w skrzynce usytuowanej na budynku PGK przy ul. Czystej 5
 • płatności prosimy dokonywać przelewem bankowym podając w tytule numer faktury oraz numer nabywcy
Zachęcamy także do kontaktu drogą mailową: pgk@pgk.zyrardow.pl 
 
Wszystkim Klientom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia.
Napisz do nas
Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850
BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka