PGK Żyrardów

PRZYŁĄCZ SIĘ

Nawigacja

Treść

  • Przyłącz się

 I. Jak doprowadzić wodę do nieruchomości?   

 

1. Uzyskać Warunki techniczne.

Złożyć w Sekretariacie PGK wypełniony „Wniosek o wydanie warunków technicznych” razem z Planem sytuacyjno-wysokościowym/fragmentem mapy w skali 1:500/1:1000, na której znajduje się działka, do której ma być doprowadzona woda.

Czas realizacji: do 30 dni

 

2. Wykonać i uzgodnić Projekt budowlany przyłącza wody.

Projekt budowlany (min. 2 egz.) – opracowany zgodnie z wytycznymi w Warunkach technicznych – razem z wypełnionym „Wnioskiem o uzgodnienie Projektu budowlanego” złożyć w Sekretariacie. Projekt budowlany wykonuje Inwestor we własnym zakresie. Może być opracowany przez Biuro Projektów, albo osoby posiadające uprawnienia do projektowania i powinien zawierać:

- uzgodnienie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, tj. Protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- Decyzję na lokalizację przyłącza w pasie drogowym wydaną przez Zarządcę drogi,

- inne wymagane opinie, w tym uzgodnienie przez Zakład Wodociągów.

 Czas realizacji: do 30 dni

 

3. Wykonać przyłącze wodociągowe.

a) Złożyć w Sekretariacie PGKwypełniony „Wniosek o wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej”.

b) Na 7 dni przed planowanym wykonaniem przyłącza wodociągowego, Inwestor winien zgłosić się do Zakładu Wodociągów w celu ustalenia szczegółów i terminu wykonania włączenia. Prace te mogą być wykonane pod warunkiem okazania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń nie związanych
z funkcjonowaniem drogi, które wydane zostanie po wykonaniu i uzgodnieniu
w wymaganych urzędach Projektu tymczasowej organizacji ruchu.

c) Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej wykonuje Zakład Wodociągów na koszt Inwestora. Armaturę do wykonania włączenia - wymagane atesty/aprobaty/ deklaracje – kupuje Inwestor. Istnieje możliwość zlecenia Spółce odpłatnego wykonania usługi montażu zasuwy odcinającej i konsoli wodomierzowej wraz z materiałem. Informację o opłatach za ww. usługi można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 203.

d) Przyłącze może wykonać firma/osoba posiadająca uprawnienia do wykonania takich czynności. Granicą przyłącza jest zawór odcinający zlokalizowany bezpośrednio za zestawem wodomierzowym. Zestaw wodomierzowy należy zainstalować w budynku. Alternatywnie zestaw wodomierzowy można zainstalować w studzience wodomierzowej zlokalizowanej jak najbliżej granicy działki z pasem drogowym.

e) Wykonanie przyłącza potwierdza Protokół Odbioru Robót podpisany przez przedstawicieli: Zleceniodawcy, PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. i Wykonawcy. Do Protokołu należy dołączyć inwentaryzację geodezyjną przyłącza zaewidencjonowaną w Starostwie Powiatowym
w Żyrardowie i Protokół badań bakteriologicznych wody. Badania wody Inwestor wykonuje na własny koszt. Można je wykonać w:

 

- Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o., ul. Rozlazłowska 7, 96 – 500 Sochaczew

Laboratorium Wodno-Ściekowe, Al. 600-lecia 69, 96 – 500 Sochaczew; tel. 46 811 15 95;

Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim - Laboratorium, ul. Chrzanowska 2, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 64 26, 22 724 32 11

 

4. Zamontować wodomierz główny.

a) Złożyć wypełniony „Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego w posesji/budynku”.

b) Inwestor nie ponosi opłaty za wodomierz i jego montaż. Na własny koszt przygotowuje natomiast węzeł wodomierzowy (konsola).

Czas realizacji: uzgadniany z Klientem

 

5. Podpisać Umowę na dostawę wody.

W Sekretariacie PGK złożyć wypełniony „Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków dla potrzeb posesji/budynku” wraz z wymaganymi dokumentami/danymi:

- dokument stwierdzający własność,

- Protokół odbioru przyłącza,

- polecenie wodomierzowe,

- NIP, PESEL, REGON,

- KRS/Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Czas realizacji: do 14 dni

 

 

II. Jak podłączyć dodatkowy wodomierz do polewaczki ogrodu?

 

a) W Sekretariacie lub Biurze Obsługi Klienta PGK należy złożyć wypełniony „Wniosek o montaż dodatkowego wodomierza”.

b) Wykonać instalację wodomierza zgodnie z wytycznymi w Warunkach technicznych.

c) Koszt zakupu, montażu i legalizacji wodomierza ponosi Inwestor.

d) Przed rozpoczęciem prac należy dokonać zgłoszenia do Zakładu Wodociągów oraz uzgodnić termin dokonania kontroli i oplombowania wodomierzy.

 

III. Jak odprowadzić ścieki z nieruchomości?

 

1. Uzyskać Warunki techniczne.

W Sekretariacie złożyć wypełniony „Wniosek o wydanie warunków technicznych” razem z Planem sytuacyjno-wysokościowym/fragmentem mapy w skali 1:500/1:1000, na której znajduje się działka, do której ma być doprowadzona woda.

Czas realizacji: do 30 dni

2. Wykonać i uzgodnić Projekt budowlany przyłącza kanalizacji.

Projekt budowlany (min. 2 egz.) – opracowany zgodnie z wytycznymi w Warunkach technicznych – razem z wypełnionym „Wnioskiem o uzgodnienie Projektu budowlanego” złożyć w Sekretariacie. Projekt budowlany wykonuje Inwestor we własnym zakresie i może być opracowany przez Biuro Projektów, albo osoby posiadające uprawnienia do projektowania. Projekt budowlany powinien zawierać:

- uzgodnienie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, tj. Protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- Decyzję na lokalizację przyłącza w pasie drogowym wydaną przez Zarządcę drogi,

- inne wymagane opinie, w tym uzgodnienie przez Zakład Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków.

 Czas realizacji: do 30 dni

3. Wykonać przyłącze kanalizacji.

a) Złożyć w Sekretariacie PGK wypełniony „Wniosek o wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej”.

b) Na 7 dni przed planowanym wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego, Inwestor winien zgłosić się do Zakładu Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków w celu ustalenia szczegółów
i terminu wykonania włączenia. Prace te mogą być wykonane pod warunkiem okazania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, które wydane zostanie po wykonaniu i uzgodnieniu w wymaganych urzędach Projektu tymczasowej organizacji ruchu.

c) Włączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej dokonuje Wykonawca pod ścisłym nadzorem Zakładu Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków. Kształtki do wykonania włączenia - wymagane atesty/aprobaty/ deklaracje – kupuje Inwestor. Inwestor nie ponosi żadnych kosztów z tytułu włączenia do sieci kanalizacyjnej.

d) Przyłącze może wykonać firma/osoba posiadająca uprawnienia do wykonania takich czynności.

e) Wykonanie przyłącza potwierdza Protokół Odbioru Robót podpisany przez przedstawicieli: Zleceniodawcy, PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. i Wykonawcy. Do Protokołu należy dołączyć inwentaryzację geodezyjną przyłącza, zaewidencjonowaną w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

4. Podpisać Umowę na odbiór ścieków.

W Sekretariacie PGK należy złożyć wypełniony „Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków dla potrzeb posesji/budynku” wraz z wymaganymi dokumentami/danymi wymienionymi w p. I.5.

 

Czas realizacji: do 14 dni

 

UWAGI OGÓLNE

1. Wszystkie Wnioski można pobrać ze strony internetowej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. (Strefa Klienta), w siedzibie Spółki ul. Czysta 5 w Żyrardowie w Biurze Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 203/210.

2. W przypadku doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków do tej samej działki, Inwestor składa jeden „Wniosek o wydanie warunków technicznych” i otrzymuje wspólne Warunki techniczne.

3. Jeżeli nieruchomość nie znajduje się w zasięgu istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, konieczne jest wybudowanie fragmentu wodociągu/kanału, co wymaga opracowania Projektu budowlanego i uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę, albo dokonania Zgłoszenia
w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie. W celu wykonania całej inwestycji konieczne jest podpisanie stosownej Umowy w zakresie finansowania inwestycji.

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka