PGK Żyrardów

PRZYŁĄCZ SIĘ

Nawigacja

Treść

 • Przyłącz się

 I. Jak doprowadzić wodę do nieruchomości?   

 

1. Uzyskać Warunki techniczne.

Złożyć w Sekretariacie PGK wypełniony „Wniosek o wydanie warunków technicznych” razem z Planem sytuacyjno-wysokościowym/fragmentem mapy w skali 1:500/1:1000, na której znajduje się działka, do której ma być doprowadzona woda.

Czas realizacji: do 30 dni

 

2. Wykonać i uzgodnić Projekt budowlany przyłącza wody.

Projekt budowlany (min. 2 egz.) – opracowany zgodnie z wytycznymi w Warunkach technicznych – razem z wypełnionym „Wnioskiem o uzgodnienie Projektu budowlanego” złożyć w Sekretariacie. Projekt budowlany wykonuje Inwestor we własnym zakresie. Może być opracowany przez Biuro Projektów, albo osoby posiadające uprawnienia do projektowania i powinien zawierać:

- uzgodnienie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, tj. Protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- Decyzję na lokalizację przyłącza w pasie drogowym wydaną przez Zarządcę drogi,

- inne wymagane opinie, w tym uzgodnienie przez Zakład Wodociągów.

 Czas realizacji: do 30 dni

 

3. Wykonać przyłącze wodociągowe.

a) Złożyć w Sekretariacie PGKwypełniony „Wniosek o wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej”.

b) Na 7 dni przed planowanym wykonaniem przyłącza wodociągowego, Inwestor winien zgłosić się do Zakładu Wodociągów w celu ustalenia szczegółów i terminu wykonania włączenia. Prace te mogą być wykonane pod warunkiem okazania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń nie związanych
z funkcjonowaniem drogi, które wydane zostanie po wykonaniu i uzgodnieniu
w wymaganych urzędach Projektu tymczasowej organizacji ruchu.

c) Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej wykonuje Zakład Wodociągów na koszt Inwestora. Armaturę do wykonania włączenia - wymagane atesty/aprobaty/ deklaracje – kupuje Inwestor. Istnieje możliwość zlecenia Spółce odpłatnego wykonania usługi montażu zasuwy odcinającej i konsoli wodomierzowej wraz z materiałem. Informację o opłatach za ww. usługi można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 203.

d) Przyłącze może wykonać firma/osoba posiadająca uprawnienia do wykonania takich czynności. Granicą przyłącza jest zawór odcinający zlokalizowany bezpośrednio za zestawem wodomierzowym. Zestaw wodomierzowy należy zainstalować w budynku. Alternatywnie zestaw wodomierzowy można zainstalować w studzience wodomierzowej zlokalizowanej jak najbliżej granicy działki z pasem drogowym.

e) Wykonanie przyłącza potwierdza Protokół Odbioru Robót podpisany przez przedstawicieli: Zleceniodawcy, PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. i Wykonawcy. Do Protokołu należy dołączyć inwentaryzację geodezyjną przyłącza zaewidencjonowaną w Starostwie Powiatowym
w Żyrardowie i Protokół badań bakteriologicznych wody. Badania wody Inwestor wykonuje na własny koszt. Można je wykonać w:

 

- Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o., ul. Rozlazłowska 7, 96 – 500 Sochaczew

Laboratorium Wodno-Ściekowe, Al. 600-lecia 69, 96 – 500 Sochaczew; tel. 46 811 15 95;

Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim - Laboratorium, ul. Chrzanowska 2, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 64 26, 22 724 32 11

 

4. Zamontować wodomierz główny.

a) Złożyć wypełniony „Wniosek o zamontowanie wodomierza głównego w posesji/budynku”.

b) Inwestor nie ponosi opłaty za wodomierz i jego montaż. Na własny koszt przygotowuje natomiast węzeł wodomierzowy (konsola).

Czas realizacji: uzgadniany z Klientem

 

5. Podpisać Umowę na dostawę wody.

W Sekretariacie PGK złożyć wypełniony „Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków dla potrzeb posesji/budynku” wraz z wymaganymi dokumentami/danymi:

- dokument stwierdzający własność,

- Protokół odbioru przyłącza,

- polecenie wodomierzowe,

- NIP, PESEL, REGON,

- KRS/Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Czas realizacji: do 14 dni

 

 

II. Jak podłączyć dodatkowy wodomierz do polewaczki ogrodu?

 

a) W Sekretariacie lub Biurze Obsługi Klienta PGK należy złożyć wypełniony „Wniosek o montaż dodatkowego wodomierza”.

b) Wykonać instalację wodomierza zgodnie z wytycznymi w Warunkach technicznych.

c) Koszt zakupu, montażu i legalizacji wodomierza ponosi Inwestor.

d) Przed rozpoczęciem prac należy dokonać zgłoszenia do Zakładu Wodociągów oraz uzgodnić termin dokonania kontroli i oplombowania wodomierzy.

 

III. Jak odprowadzić ścieki z nieruchomości?

 

1. Uzyskać Warunki techniczne.

W Sekretariacie złożyć wypełniony „Wniosek o wydanie warunków technicznych” razem z Planem sytuacyjno-wysokościowym/fragmentem mapy w skali 1:500/1:1000, na której znajduje się działka, do której ma być doprowadzona woda.

Czas realizacji: do 30 dni

2. Wykonać i uzgodnić Projekt budowlany przyłącza kanalizacji.

Projekt budowlany (min. 2 egz.) – opracowany zgodnie z wytycznymi w Warunkach technicznych – razem z wypełnionym „Wnioskiem o uzgodnienie Projektu budowlanego” złożyć w Sekretariacie. Projekt budowlany wykonuje Inwestor we własnym zakresie i może być opracowany przez Biuro Projektów, albo osoby posiadające uprawnienia do projektowania. Projekt budowlany powinien zawierać:

- uzgodnienie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, tj. Protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- Decyzję na lokalizację przyłącza w pasie drogowym wydaną przez Zarządcę drogi,

- inne wymagane opinie, w tym uzgodnienie przez Zakład Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków.

 Czas realizacji: do 30 dni

3. Wykonać przyłącze kanalizacji.

a) Złożyć w Sekretariacie PGK wypełniony „Wniosek o wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej”.

b) Na 7 dni przed planowanym wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego, Inwestor winien zgłosić się do Zakładu Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków w celu ustalenia szczegółów
i terminu wykonania włączenia. Prace te mogą być wykonane pod warunkiem okazania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, które wydane zostanie po wykonaniu i uzgodnieniu w wymaganych urzędach Projektu tymczasowej organizacji ruchu.

c) Włączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej dokonuje Wykonawca pod ścisłym nadzorem Zakładu Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków. Kształtki do wykonania włączenia - wymagane atesty/aprobaty/ deklaracje – kupuje Inwestor. Inwestor nie ponosi żadnych kosztów z tytułu włączenia do sieci kanalizacyjnej.

d) Przyłącze może wykonać firma/osoba posiadająca uprawnienia do wykonania takich czynności.

e) Wykonanie przyłącza potwierdza Protokół Odbioru Robót podpisany przez przedstawicieli: Zleceniodawcy, PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. i Wykonawcy. Do Protokołu należy dołączyć inwentaryzację geodezyjną przyłącza, zaewidencjonowaną w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

4. Podpisać Umowę na odbiór ścieków.

W Sekretariacie PGK należy złożyć wypełniony „Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków dla potrzeb posesji/budynku” wraz z wymaganymi dokumentami/danymi wymienionymi w p. I.5.

 

Czas realizacji: do 14 dni

 

UWAGI OGÓLNE

1. Wszystkie Wnioski można pobrać ze strony internetowej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. (Strefa Klienta), w siedzibie Spółki ul. Czysta 5 w Żyrardowie w Biurze Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 203/210.

2. W przypadku doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków do tej samej działki, Inwestor składa jeden „Wniosek o wydanie warunków technicznych” i otrzymuje wspólne Warunki techniczne.

3. Jeżeli nieruchomość nie znajduje się w zasięgu istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, konieczne jest wybudowanie fragmentu wodociągu/kanału, co wymaga opracowania Projektu budowlanego i uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę, albo dokonania Zgłoszenia
w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie. W celu wykonania całej inwestycji konieczne jest podpisanie stosownej Umowy w zakresie finansowania inwestycji.

Kontakt

 • Telefonistka
Biuro Obsługi Klienta PGK Żyrardów
czynne: poniedziałek - piątek 7:00-15:00
 
tel.:  46 855 40 41
        46 855 40 42
 
 

PSZOK Żyrardów czynny: wtorek - sobota

Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 10:00 - 18:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 10:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 16:00

Kasa ZLIKWIDOWANA.
Prosimy o dokonywanie płatności przelewem.
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.
 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

NIP: 838 000 72 01 REGON: 750086653 KRS: 0000153850 BDO: 000006108

KRS nr 0000153850 prowadzony przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.
Kapitał zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Napisz do nas
Napisz do nas

STOPKA_LOGA

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Fundusze Europejskie Programy Regionelne
 • Mazowsze Serce Polski
 • odstęp
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Stopka