PGK Żyrardów

PRZETARGI AKTUALNE

Nawigacja

Treść


Żyrardów, dnia 06.11.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/17/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi polegające na realizacji Zadania 27 pn.: „Promocja Projektu”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 30.10.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP.PZ.38.2018

Ogłoszenie o zawarciu umów na dostawę paliw płynnych dla PGK "Żyrardów" Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. informuje, że:

- w dniu 22.10.2018 r. została zawarta umowa na dostawę paliwa (tankowanie na wybranych stacjach Wykonawcy) z Podkarpacką Instytucją Gospodarki Budżetowej „CARPATIA” w Rzeszowie, ul. hr. W. Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów.
Wartość umowy:
826 017 zł netto

- w dniu 23.10.2018 r. została zawarta umowa na dostawę paliwa (tankowanie bezpośrednio przez Wykonawcę autocysterną do maszyn roboczych znajdujących się na terenie Składowiska odpadów w miejscowości Słabomierz Krzyżówka, gmina Radziejowice) z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym L.K.R. Nowakowscy Spółka Jawna, ul. Glebowa 3, 96-300 Żyrardów.
Wartość umowy:
120 244 zł netto

drukuj ()


Żyrardów, 25.10.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP.ZOM.ZM.29.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. informuje, iż w dniu 16.10.2018 r. została zawarta umowa na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu półciężarowego z wywrotem” z SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.
Wartość umowy 160803,90 zł brutto.

drukuj ()


Żyrardów, 19.10.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/U/17/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na usługi polegające na realizacji Zadania 27 pn.: „Promocja Projektu”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 16.10.2018 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/16/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 12.10.2018 r.

Nr referencyjny: ZP.EK.42.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie, za rok obrotowy za 2018 i 2019.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 12.10.2018 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nr referencyjny: ZP.PZ.38.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na „dostawę paliw płynnych dla PGK ”Żyrardów” Sp. z o.o.”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 05.10.2018 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP.PZ.38.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Dostawę paliw płynnych dla PGK  „Żyrardów” Sp. z o.o.”.

drukuj ()

Żyrardów, dnia 5.10.2018r.OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty na zakup niżej wymienionego środka trwałego:

Samochód Renault Master.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 4.10.2018 r.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nr referencyjny: ZP.ZOM.ZM.29.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na „dostawę (leasing operacyjny) samochodu półciężarowego z wywrotem”.

drukuj ()


Żyrardów, 3.10.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZP.ZOM.ZM.25-1.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. informuje, iż w dniu 18.09.2018 r. została zawarta umowa na „usługę w zakresie odbioru i transportu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych Słabomierz-Krzyżówka na zlewnię PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie” z P.H.U STRAŻAK Albert Bogusiewicz, ul. Miodowa 214, 96-332 Radziwiłłów.
Wartość umowy 280800 zł brutto.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 1.10.2018 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP.ZOM.ZM.29.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Dostawę (leasing operacyjny) samochodu półciężarowego z wywrotem”.

drukuj ()


Żyrardów, 01.10.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/U/16/2018

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp" oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Pzp, jako zamówienie sektorowe o wartości poniżej 443 000 euro, o których mowa w art. 132 ust. 1; udzielane jest przez Zamawiającego, wskazanego w art. 3 ust. 1 pkt 4), w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt. 1) ustawy, polegającej na tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; kanalizacją i oczyszczaniem ścieków na Zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 26.09.2018 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny: ZP.PZ.38.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na "dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”.

 

drukuj ()


Żyrardów, 21.09.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/10/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania nr 3 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()

Żyrardów, dnia 17.09.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Nr referencyjny: ZP.ZOM.ZM.25-1.2018

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na „usługę transportu odcieków ze

składowiska odpadów komunalnych „Słabomierz-Krzyżówka” na zlewnię PGK

„Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 7.09.2018 r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę (leasing operacyjny) samochodu półciężarowego z wywrotem”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZP.ZOM.ZM.29.2018

drukuj ()


Żyrardów, dnia 5.09.2018 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP.ZOM.ZM.25-1.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na „usługę transportu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych „Słabomierz-Krzyżówka” na zlewnię PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5”.


Żyrardów, 05.09.2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/9/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na USŁUGI o wartości poniżej 443 000 euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) Zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, realizowanego w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()

Żyrardów, dnia 28.08.2018 r.

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZP.ZOM.ZM.25-1.2018
 
Usługa transportu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych „Słabomierz-Krzyżówka” na zlewnię PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ul. Czysta 5.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 27.08.2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Nr referencyjny: ZP.ZOM.ZM.25.2018

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na „usługę transportu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych „Słabomierz-Krzyżówka” na zlewnię PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 23.08.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/10/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 3 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 22.08.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/9/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 20.08.2018 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP.ZOM.ZM.25.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na „usługę transportu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych „Słabomierz-Krzyżówka” na zlewnię PGK „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5”.

drukuj ()


Żyrardów, 14.08.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/7/2018
Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 7 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 13.08.2018 r.

 

Usługa transportu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych „Słabomierz-Krzyżówka”
na zlewnię PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ul. Czysta 5.

 

Nr referencyjny: ZP.ZOM.ZM.25.2018


Żyrardów, 10.08.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/6/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania nr 5 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wypoczynkowej w Żyrardowie” i Zadania 6 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Borówkowej, Wypoczynkowej i Kubusia Puchatka w Żyrardowie”, wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


 

drukuj ()


Żyrardów, 07.08.2018 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/10/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji   Zadania 3 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 02.08.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/U/9/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp" oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Pzp, jako zamówienie sektorowe o wartości poniżej 443 000 euro, o których mowa w art. 132 ust. 1; udzielane jest przez Zamawiającego, wskazanego w art. 3 ust. 1 pkt 4), w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt. 1) ustawy, polegającej na tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; kanalizacją i oczyszczaniem ścieków na Zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 30.07.2018 r.

Nr referencyjny: ZP/RP/20/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, polegajace na „Budowie sieci wodociągowej w ul. Nowy Świat w Żyrardowie” .


Żyrardów, 30.07.2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/8/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 3 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 27.07.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/8/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 3 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

drukuj ()


Żyrardów, dnia 20.07.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/6/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 5 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wypoczynkowej w Żyrardowie” i Zadania 6 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Borówkowej, Wypoczynkowej i Kubusia Puchatka w Żyrardowie”, wchodzących  w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 19.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/RB/20/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowy Świat w Żyrardowie” na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – tekst jednolity: załącznik do Uchwały nr 17/2015 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015 r.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 17.07.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/7/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 7 pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 12.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/8/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji   Zadania 3 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mireckiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 05.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/6/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji zamówienia, w skład którego wchodzą: Zadanie 5 pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wypoczynkowej w Żyrardowie i Zadanie 6 pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul.: Borówkowej, Wypoczynkowej i Kubusia Puchatka w Żyrardowie wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 04.07.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/5/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 9 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Limanowskiego, Kasztanowej i Choińskiego w Żyrardowie” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 29.06.2018 r.


OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/7/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji   Zadania 7 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

drukuj ()


Żyrardów, dnia 26.06.2018r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/5/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 9 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Limanowskiego, Kasztanowej i Choińskiego w Żyrardowie”, realizowanego w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 25.06.2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/4/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na USŁUGI o wartości poniżej 443 000 euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) Zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, realizowanego w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dn.20.06.2018r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

„Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów ,,Słabomierz-Krzyżówka” – Etap II. Budowa drogi wjazdowej z płyt MON”.


Żyrardów, dnia 15.06.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/U/4/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 07.06.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/5/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji zadania 9 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Limanowskiego, Kasztanowej i Choińskiego w Żyrardowie”, wchodzącego w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

drukuj ()

Żyrardów, 24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/U/4/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na  podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp" oraz przepisami wykonawczymi do ustawy Pzp, jako zamówienie sektorowe o wartości poniżej 443 000 euro, o których mowa w art. 132 ust. 1; udzielane jest przez Zamawiającego, wskazanego w art. 3 ust. 1 pkt 4), w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt. 1) ustawy, polegającej na tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; kanalizacją i oczyszczaniem ścieków na Zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Żyrardów, 17.05.2018 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający -Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów ,,Słabomierz-Krzyżówka” – Etap II. Budowa drogi wjazdowej z płyt MON prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy Wielobranżowej „Translesz” Józef Laskowski, ul. Główna 171,
96-319 Korytów
.


Żyrardów, 07.05.2018 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/3/2018

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Części II - Zadanie 10 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Kilińskiego i Środkowej w Żyrardowie” oraz Części II - Zadanie 12 pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie” i Zadanie 13 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie” wchodzących
w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 25.04.2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/3/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na roboty budowlane polegające na realizacji zamówienia, w skład którego wchodzą nw. zadania:

Część I - Zadanie 7 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego
w Żyrardowie”, wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 24.04.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Nazwa zamówienia: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów ,,Słabomierz-Krzyżówka” – Etap II. Budowa drogi wjazdowej z płyt MON”


                                                Żyrardów, dnia 20.04.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/3/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Części I -  Zadanie nr 7 pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego w Żyrardowie”, Części II - Zadanie 10 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Kilińskiego i Środkowej w Żyrardowie”, Części III - Zadanie 12 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie” i Zadanie 13 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie”, wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 11.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻYRARDOWIE"


Żyrardów, 9.04.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW ,,SŁABOMIERZ-KRZYŻÓWKA” – ETAP II. BUDOWA DROGI WJAZDOWEJ Z PŁYT MON”


Żyrardów, 06.04.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2018

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji zadań:  Zadanie 7 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego
w Żyrardowie”, Zadanie 10 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Kilińskiego i Środkowej w Żyrardowie”, Zadanie 12 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Izy Zielińskiejw Żyrardowie” oraz Zadanie 13 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie” wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 04.04.2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/2/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na roboty budowlane polegające na realizacji zamówienia, w skład którego wchodzą nw. zadania:

Część I - Zadanie 7 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiego
w Żyrardowie”,

Część II - Zadanie 10 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Kilińskiego i Środkowej
w Żyrardowie”,

Część III - Zadanie 12 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie” i Zadanie 13 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie”, wchodzące w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 16.03.2018 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/D/1/2018

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych dla Projektu Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” wchodzącego w skład Zadania 27 pn.: „Promocja Projektu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Żyrardów, 15.03.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/2/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji zadań:  Zadanie 7 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hulki Laskowskiegow Żyrardowie”, Zadanie 10 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Kilińskiego i Środkowej w Żyrardowie”, Zadanie 12 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Izy Zielińskiejw Żyrardowie” oraz Zadanie 13 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Izy Zielińskiej w Żyrardowie” wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 6.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawa energii elektrycznej


Żyrardów, 21.02.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” - nr ZP.2.PE

Zamawiający -Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum Wita Stwosza 40, 02-661 Warszawa/Airys Tech Robert Majewski, Wykowo 36, 09-472 Słupno.


Żyrardów, dnia 20.02.2018r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty na zakup niżej wymienionego środka trwałego:

"Samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji marki Mercedes - Benz 2532 L" 


                                                           Żyrardów, dnia 07.02.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny: ZP/JRP/D/1/2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych dla Projektu Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III” wchodzącego w skład Zadania 27 pn.: „Promocja Projektu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 31.01.2018r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający -Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.


Żyrardów, 25.01.2018 r.   

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia: „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, wpłynęło 7 ofert. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25.01.2018 r. o godz. 10:30 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 800.000 zł (netto).

Ponadto Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu oraz podaje ceny. Warunki płatności i termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ.


Żyrardów, 23.01.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/D/1/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 1579, z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pod nazwą: „Zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych dla Projektu Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III ” wchodzącego w skład Zadania 27 pn.: „Promocja Projektu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 17.11.2018r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami.) ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.” 


Żyrardów, 8.01.2018 r.     

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”

Zamawiający -Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, wpłynęły 2 oferty. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 8.01.2018 r. o godz. 10:30 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów.


Żyrardów, 21.12.2017r.

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017r. poz. 1579), ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”.


Żyrardów, 04.12.2017r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

dotyczy zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” - nr ZP.1.PE

                Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Żyrardów, dnia 09.11.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” - nr ZP.1.PE

Zamawiający -Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, wpłynęły 2 oferty. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 8.11.2017 r. o godz. 10.30 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów.


Żyrardów, 07.11.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/14/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane w piwnicy (poziom -1) Ob. 33 Budynek socjalny z laboratorium, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie.

 


Żyrardów, 27.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/14/2017

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1579) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane w piwnicy (poziom -1) Ob. 33 Budynek socjalny z laboratorium, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie.

 

drukuj ()


Żyrardów, 26.10.2017r.

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

 

Nazwa  zamówienia: „ Dostawa Paliw  płynnych  dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. nr ZP.D.40.2017

 

           Zamawiający  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów „ Sp. z o.o. informuje ,że w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego na realizację  Zadania : „ Dostawa Paliw  płynnych  dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. Przeprowadzonego  w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku  wpłynęła jedna oferta.

Działając na podstawie  art.92 ust.2 ustawy  Pzp .Zamawiający  informuje , że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę  nr 1

Uzasadnienie :

Wybrana oferta  jest najkorzystniejsza , spełnia warunki określone  w Ustawie  Pzp oraz Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ).


Żyrarardów, 26.10.2017r.

INFORMACJA  Z OTWARCIA  OFERT

 

Nazwa  zamówienia: „ Dostawa Paliw  płynnych  dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. nr ZP.D.40.2017

            Zamawiający  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów „ Sp. z o.o. , informuje ,że w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego na realizację  Zadania : „ Dostawa Paliw  płynnych  dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. Przeprowadzonego  w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku  wpłynęła jedna oferta. Otwarcie odbyło się  5 .10.2017r  o godz. 10.30  w Przedsiębiorstwie  Gospodarki Komunalnej „Żyrardów„ Sp. z o.o. ul Czysta 5  96-300 Żyrardów.


Żyrardów, dnia24.10.2017 r.

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017r. poz. 1579), ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”.

 


Żyrardów, 19.10.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/8/2017

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Części I - Zadanie 11 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Batalionów Chłopskich i J. Horodyskiego w Żyrardowie” oraz Części II - Zadanie 21 pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Podmiejskiej
w Żyrardowie”, wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 17.10.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/7/2017

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 2 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 29.09.2017 r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny: ZP.D.40.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


Żyrardów dnia 29.09.2017.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.D.25.2017

Dotyczy przetargu na  „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


 

                                                                                                                                                                  Żyrardów, dnia 28.09.2017 r.

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/8/2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Części I - Zadanie 11 pn.: „Budowa sieci wodociągowej
w ul.: Batalionów Chłopskich i J. Horodyskiego w Żyrardowie” oraz Części II - Zadanie 21 pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Podmiejskiej w Żyrardowie”,
wchodzących w skład Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

drukuj ()


Żyrardów dnia 28.09.2017.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.D.25.2017

Dotyczy przetargu na  „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

 

drukuj ()


Żyrardów, 25.09.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/6/2016

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 15 pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica w Żyrardowie, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


                                                                                                      Żyrardów, dnia 21.09.2017r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/06/2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 2 pn.: „Budowa sieci wodociągowej
w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 20.09.2017 r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny: ZP.D.25.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


Żyrardów, 13.09.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/8/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji zadań:  Zadanie 11 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Batalionów Chłopskich i J. Horodyskiego w Żyrardowie” oraz Zadanie 21 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Podmiejskiej w Żyrardowie”,  wchodzących w skład  Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”,  planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 07.09.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/7/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania 2 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie”, planowanego  do realizacji w ramach  Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów– Etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


                                                                                                      Żyrardów, dnia 31.08.2017r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/06/2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 15 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica
w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 30.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/5/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych w ramach Zadania 2 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach  Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów– Etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostało unieważnione (Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm).

 

drukuj ()


                                                           Żyrardów, dnia 17.08.2017r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/05/2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 2 pn.: „Budowa sieci wodociągowej
w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.


Żyrardów, 14.08.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/6/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania 15 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów– Etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 28.07.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/5/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164, z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach Zadania 2 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul.: Jarzębinowej i Poprzecznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Jaśminowej i Poprzecznej w Żyrardowie”, planowanego  do realizacji w ramach  Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów– Etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

drukuj ()


Żyrardów, 19.06.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP/JRP/U/3/2017 o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 418 000 euro na usługę polegającą na realizacji Zadania pn.„Leasing operacyjny samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego WUKO” (rok produkcji 2017).

 

drukuj ()


Żyrardów, 14.06.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP.RP.1.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zamknięcie i rekultywacja Składowiska Odpadów Słabomierz-Krzyżówka".

drukuj ()


Żyrardów, 01.06.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP.TZ.13.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy na usługę leasingu samochodu specjalnego „Samojezdna zamiatarka drogowa”

drukuj ()


Żyrardów, dnia 24.05.2017r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez ZamawiającegoPGK/JRP/U/3/17

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na Leasingu operacyjnym samochodu ssąco-płuczącego WUKO (rok produkcji 2017).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 02.06.2015r. r.

 

drukuj ()


Żyrardów dnia 12.05.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/TZ/13/2017 

Dotyczy przetargu na  „Usługa Leasingu Samochodu specjalnego - Samojezdna zamiatarka drogowa” dla PGK Żyrardów Sp. z o.o.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 08.05.2017r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/RB/TZ/12/2017

 

Dotyczy zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja Składowiska Odpadów Słabomierz - Krzyżówka”

 

drukuj ()


Żyrardów dnia 28.04.2017 r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.TZ.13.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na  usługę leasingu samochodu specjalnego „Samojezdna zamiatarka drogowa”.

drukuj ()


Żyrardów dnia 21.04.2017 r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.RP.TZ.12.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja Składowiska Odpadów Słabomierz - Krzyżówka”.

drukuj ()


Żyrardów, 07.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/13/2016

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację Zadania 1 pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.  1-go Maja w Żyrardowie, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 23.02.2017r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/RB/1/2017

Dotyczy zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego w m. Henryszew, gm. Jaktorów”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 14.02.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/RB/1/2017

Dotyczy zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego w m. Henryszew, gm. Jaktorów”.

drukuj ()


Żyrardów, 06.02.2017 r.

 

Nr referencyjny: ZP.TT.3.2017

Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


Żyrardów, 06.02.2017 r.

 

Nr referencyjny: ZP.TT.3.2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


Żyrardów, dnia 03.02.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP.TT.3.2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


Żyrardów, dnia 30.01.2017r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/RB/1/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na realizacji Zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego w m. Henryszew, gm. Jaktorów”.

drukuj ()


Żyrardów, dnia 26.01.2017r.

Ogłoszenie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.TT.3.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”

drukuj ()


                                                                                                          Żyrardów, dnia 16.01.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr referencyjny: ZP/JRP/RB/13/2017

Dotyczy: zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 1 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja w Żyrardowie”, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa  w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 02.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/13/2016

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach Zadania 1 pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.  1-go Maja w Żyrardowie, planowanego do realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

drukuj ()


Żyrardów, 13.12.2016 r.

 

Nr referencyjny: ZP/TJ/25/2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy : postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu, systemu sterowania i nadzoru pracą kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.

drukuj ()


Żyrardów, 01.12.2016 r.

 

Nr referencyjny: ZP/TJ/25/2016

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania  przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie obsługi serwisowej monitoringu, systemu sterowania i nadzoru kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaktorów”.

drukuj ()

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka