PGK Żyrardów

Zakład Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków

Nawigacja

 • Zakład Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków

Treść

 • Zdjęcie Oczyszczalni z Lotu Ptaka
  Zdjęcie Oczyszczalni z Lotu Ptaka

Opis Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie

Komunalna oczyszczalnia ścieków dla miasta Żyrardowa zlokalizowana jest w północno - wschodniej, peryferyjnej części miasta przy ul. Czystej 5 nad rzeką Pisią Gągoliną. Teren działki oczyszczalni jest wykorzystywany głównie pod obiekty techniczne. Na oczyszczalni zlokalizowana jest w pełni zautomatyzowana zlewnia ścieków z szamb przydomowych wyposażona w sito, prasę do skratek, piaskownik wirowy i układ automatycznego poboru próbek ścieków. Ścieki ze zlewni dopływają wraz ze ściekami bytowymi i przemysłowymi z miasta do przepompowni ścieków miejskich wyposażonej w kratę hakową i automatyczną prasę skratek, które są przepłukiwane, workowane i wywożone na składowisko odpadów.

Po mechanicznym oczyszczeniu na kracie ścieki przepływają do napowietrzanego piaskownika, w którym następuje oddzielenie zawiesiny mineralnej od ścieków. Piasek z piaskownika wypompowywany jest pompą zatapialną i przez hydrocyklon kierowany do klasyfikatora piasku skąd oczyszczony piasek usuwany jest podajnikiem ślimakowym do kontenerów i wywożony na składowisko odpadów.

Z piaskownika ścieki przepływają do osadników wstępnych poziomych wyposażonych w zgarniacze łopatowe do usuwania zatrzymanych osadów. Osady z osadników przepompowywane są do zagęszczacza grawitacyjnego.

Z osadników wstępnych ścieki grawitacyjnie dopływają do pompowni głównej, skąd podawane są do beztlenowej komory defosfatacji, do której doprowadzony jest również osad recyrkulowany. Następnie ścieki wraz z osadem grawitacyjnie przepływają do komory denitryfikacji i komór nitryfikacji. Komory nitryfikacji wyposażone są w system napowietrzania drobnopęcherzykowego za pomocą paneli napowietrzających. Po biologicznym oczyszczaniu w komorach, ścieki wraz z osadem odprowadzane są do dwóch osadników radialnych, w których następuje oddzielenie ścieków od osadu w procesie sedymentacji.

      Po mechanicznym oczyszczeniu na kracie ścieki przepływają do napowietrzanego piaskownika, w którym następuje oddzielenie zawiesiny mineralnej od ścieków. Piasek z piaskownika wypompowywany jest pompą zatapialną i przez hydrocyklon kierowany do klasyfikatora piasku skąd oczyszczony piasek usuwany jest podajnikiem ślimakowym do kontenerów i wywożony na składowisko odpadów.

Z piaskownika ścieki przepływają do osadników wstępnych poziomych wyposażonych w zgarniacze łopatowe do usuwania zatrzymanych osadów. Osady z osadników przepompowywane są do zagęszczacza grawitacyjnego.

 • Przepompownia Główna
  Przepompownia Główna

Z osadników wstępnych ścieki grawitacyjnie dopływają do pompowni głównej, skąd podawane są do beztlenowej komory defosfatacji, do której doprowadzony jest również osad recyrkulowany. Następnie ścieki wraz z osadem grawitacyjnie przepływają do komory denitryfikacji i komór nitryfikacji. Komory nitryfikacji wyposażone są w system napowietrzania drobnopęcherzykowego za pomocą paneli napowietrzających. Po biologicznym oczyszczaniu w komorach, ścieki wraz z osadem odprowadzane są do dwóch osadników radialnych, w których następuje oddzielenie ścieków od osadu w procesie sedymentacji.

Osady z osadnika odprowadzane są za pomocą lewarów ssawkowych do pompowni osadów biologicznych, skąd zawracane są częściowo (jako osad recyrkulowany) do komory defosatacji i denitryfikacji, a częściowo jako osad nadmierny do dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych. Sklarowane ścieki odprowadzane są poprzez dwa końcowe osadniki klarujące do odbiornika – rzeki Pisi Gągoliny.

 • Zbiornik Biogazu
  Zbiornik Biogazu

Połączone ze sobą osady nadmierne i wstępne z zagęszczaczy grawitacyjnych pompowane są do wydzielonych, zamkniętych komór fermentacyjnych, w których podczas procesu fermentacji mezofilowej następuje wydzielanie biogazu. Powstający biogaz kierowany jest z komór fermentacyjnych poprzez instalację odsiarczania do zbiornika gazu i wykorzystywany w generatorze energetycznym.

Energia elektryczna wytwarzana przez agregat wykorzystywana jest w całości dla zaspokojenia potrzeb energetycznych zakładu na potrzeby technologiczne i bytowe natomiast energia cieplna odzyskana z generatora służy ogrzewaniu technologii i na cele bytowe.

Z komór fermentacyjnych osad ściekowy odprowadzany jest grawitacyjnie do zbiornika uśredniającego, w którym następuje jego odgazowanie przed odwadnianiem na prasie. Ze zbiornika osad pompowany jest mimośrodową pompą ślimakową bezpośrednio na prasę taśmową filtracyjną i odwadniany. Odcieki pofiltracyjne z odwadniania osadu kierowane są do kanalizacji wewnętrznej. Po odwodnieniu na prasie osad odprowadzany jest przy użyciu przenośnika ślimakowego do rozrzutnika, a następnie wywożony na pola do rolniczego wykorzystania.

Kontakt

 • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  7.30- 15.00
środa: 7.30 - 18.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów.

Napisz do nas

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka