PGK Żyrardów

ŚCIEKI

Nawigacja

Treść

Komunalna oczyszczalnia ścieków dla miasta Żyrardowa zlokalizowana jest w północno - wschodniej, peryferyjnej części miasta przy ul. Czystej 5 nad rzeką Pisią Gągoliną. Teren działki oczyszczalni jest wykorzystywany głównie pod obiekty techniczne. Na oczyszczalni zlokalizowana jest w pełni zautomatyzowana zlewnia ścieków z szamb przydomowych wyposażona w sito, prasę do skratek, piaskownik wirowy i układ automatycznego poboru próbek ścieków. Ścieki ze zlewni dopływają wraz ze ściekami bytowymi i przemysłowymi z miasta do przepompowni ścieków miejskich wyposażonej w kratę hakową i automatyczną prasę skratek, które są przepłukiwane, workowane i wywożone na składowisko odpadów. 

 

Po mechanicznym oczyszczeniu na kracie, ścieki przepływają do napowietrzanego piaskownika, w którym następuje oddzielenie zawiesiny mineralnej od ścieków. Piasek z piaskownika wypompowywany jest pompą zatapialną i przez hydrocyklon kierowany do klasyfikatora piasku skąd oczyszczony piasek usuwany jest podajnikiem ślimakowym do kontenerów i wywożony na składowisko odpadów.

Z piaskownika ścieki przepływają do osadników wstępnych poziomych wyposażonych w zgarniacze łopatowe do usuwania zatrzymanych osadów. Osady z osadników przepompowywane są do zagęszczacza grawitacyjnego.

Z osadników wstępnych ścieki grawitacyjnie dopływają do pompowni głównej, skąd podawane są do beztlenowej komory defosfatacji, do której doprowadzony jest również osad recyrkulowany. Następnie ścieki wraz z osadem grawitacyjnie przepływają do komory denitryfikacji i komór nitryfikacji. Komory nitryfikacji wyposażone są w system napowietrzania drobnopęcherzykowego za pomocą paneli napowietrzających. Po biologicznym oczyszczaniu w komorach, ścieki wraz z osadem odprowadzane są do dwóch osadników radialnych, w których następuje oddzielenie ścieków od osadu w procesie sedymentacji. 

     

Osady z osadnika odprowadzane są za pomocą lewarów ssawkowych do pompowni osadów biologicznych, skąd zawracane są częściowo (jako osad recyrkulowany) do komory defosatacji i denitryfikacji, a częściowo jako osad nadmierny do dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych. Sklarowane ścieki odprowadzane są poprzez dwa końcowe osadniki klarujące do odbiornika – rzeki Pisi Gągoliny. 

 

Połączone ze sobą osady nadmierne i wstępne z zagęszczaczy grawitacyjnych pompowane są do wydzielonych, zamkniętych komór fermentacyjnych, w których podczas procesu fermentacji mezofilowej następuje wydzielanie biogazu. Powstający biogaz kierowany jest z komór fermentacyjnych poprzez instalację odsiarczania do zbiornika gazu i wykorzystywany w generatorze energetycznym. 

Energia elektryczna wytwarzana przez agregat wykorzystywana jest w całości dla zaspokojenia potrzeb energetycznych zakładu na potrzeby technologiczne i bytowe natomiast energia cieplna odzyskana z generatora służy ogrzewaniu technologii i na cele bytowe.

Z komór fermentacyjnych osad ściekowy odprowadzany jest grawitacyjnie do zbiornika uśredniającego, w którym następuje jego odgazowanie przed odwadnianiem na prasie. Ze zbiornika osad pompowany jest mimośrodową pompą ślimakową bezpośrednio na prasę taśmową filtracyjną i odwadniany. Odcieki pofiltracyjne z odwadniania osadu kierowane są do kanalizacji wewnętrznej. Po odwodnieniu na prasie osad odprowadzany jest przy użyciu przenośnika ślimakowego do rozrzutnika, a następnie wywożony na pola do rolniczego wykorzystania.

wstecz

Kontakt

  • Telefonistka
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Żyrardów” Sp. z o. o.
strzałka ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
telefon tel.: +48 46 855-40-41 do 42
fax fax.: +48 46 855-32-80
myszka e-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl
godziny Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 - 15.00
środa: 7:00 - 18.00
godziny Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30- 14.00
środa: 7.30- 14.00 i 15.00- 17.00

W związku z wejściem w życie dn. 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy iż w celu telefonicznego uzyskania informacji o stanie faktury, wysokości zadłużenia, stanie licznika, niezbędne jest podanie nr  identyfikacyjnego Klienta (Nr Nabywcy) znajdującego się na każdej fakturze wystawianej przez PGK Żyrardów lub nr PESEL Klienta.

Napisz do nas
Imie i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość:

NIP: 838 000 72 01
REGON: 750086653
KRS: 0000153850

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 47 207 000, 00 zł

Nr konta: Bank Pekao SA 03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

STOPKA_LOGA

Stopka